فعال نه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــايعه استقاللي شدن رامين رضاييان همان روزي بر سر زبانها افتاد كه او را از پرســپوليس كنار گذاشتند. شايعهاي كه نه رامين ردش كرد، نه مربيان استقالل. اين يعني همچنان بايد بنشينيم به انتظار روزهاي نيامده كه هيچ بعيد نيست بازيكن اخراجي برانكو را بنشانند پاي قرارداد با استقالل. اتفاقي كه قطع رابطه رضاييان با بازيكنان پرسپوليس، استقالليها را به رخ دادنش اميدوار كرده. براي همين است كه واسطه استقالل هنوز دست از سر رامين رضاييان برنداشته و با پيشنهادي تازهتر به سراغ او رفته. اين مدافع مليپوش هم اگر چه نه به خاطر پرســپوليس اما از ترس واكنــش هواداران اين تيم پيشنهاد استقالليها را بيپاسخ گذاشته چون احتماال حوصله دردسر ندارد. حال آنكه خوب ميدانيم او براي انتقام گرفتن از برانكو و پرسپوليســيها تا چه اندازه انگيزه دارد و به همان اندازه، اســتقالل هم نيازمند مدافعي است در قواره رامين رضاييان. وقتــي آنها به اين راحتي ميتوانند خال يكديگر را پر كنند، احتمال آبيپوش شدن رامين را نميتوان به طور صددرصد ناديده گرفت. البته سرمربي اســتقالل تا پيش از اين براي حل مشكل دفاع راست تيمــش دنبال دانيال ماهيني بود. مدافعــي جوانتر از رامين كه در يكي دو فصل اخير يكي از بهترينهاي اســتقالل خوزســتان بوده اما شايد به خاطر كلكل ســرخابيها شانس حضور در تيم آبيپوش پايتخت را از دست بدهد چرا كه داســتان رامين و اســتقالل هنوز به فصل آخر نرسيده. اين داستان، مصداق ضربالمثل با دســت پس زدن و با پا پيش كشــيدن اســت و قطعا آبيپوش شدن رامين رضاييان هيچكس را متعجب نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.