روز سرنوشت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمتريــن اتفاق يك ســال پيش، همــان بازيهــاي تعيينكننده هفته بيســت و هشــتم ليگ برتر بود كه هيجانزده به استقبالشان رفتيم. پرسپوليس صدرنشــين بايد نفت را ميبرد تا از بابت قهرماني آسودهخاطر شود و البته استقالليهاي تهران و خوزستان هم همچنان اميدوار بودند. «ميزباني سايپا در ورزشگاه تختي، به انتخاب استقالل» و محروميت يعقوب كريمي هم ديگر خبرهاي مهم روز بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.