درهم و برهم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي تيمهاي ژاپن و لهستان در رقابتهاي فوتبال ساحلي قهرماني جهان ســاعت 00:00 روي آنتن شــبكه ورزش ميرود و بعد از آن نوبت پخش مســابقات وزنهبرداري قهرماني آسياست؛ يك بار ساعت 12 و يك بار هم .16 ساعت 18 پديده- استقالل از شبكه سه پخش ميشــود و پرسپوليس- ذوبآهن از شــبكه ورزش. در ادامه شبكه ورزش «شبهاي فوتبالي» را ساعت 20:15 و اسپانيول- بارسلونا را هم ساعت 23:15 پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.