باقري: كار تماشاگران درست نبود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كريم باقري بعد از بــازي با ذوبآهن در جمع خبرنگاران گفت: «حركت تماشــاگران درســت نبود كــه از بازيكنان انتقــاد كردند. اين مســأله مربوط به بازيكن و باشــگاه است. صحبت تماشاگران زياد جالب نبود، بازيكنان پرســپوليس باغيرت هســتند و قهرمان هم شدهاند. برخي مسائل را خود بازيكن و باشگاه حل كنــد بهتر اســت.» وي در مــورد اينكه پرســپوليس تمرين ميكند يا نه، گفت: «بله از فردا(امروز) تمرينات تيم شــروع ميشــود و مشــكل خاصي هم نيســت و براي دو بازي با الوحده و ســياهجامگان آماده ميشــويم.» باقري در مورد تشــويق بازيكنان پيشكسوت پرســپوليس از ســوي هواداران، گفت: «چه اشكالي دارد، امروز دوست داشتند قديميها را تشويق كنند دستشان هم درد نكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.