تخته‌گاز‌به‌سوي‌سهميه

سپاهان 2 – تراكتورسازي صفر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شنبه ،96/2/9 هفته بيست و نهم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه نقش جهان، ساعت: 81، تماشاگر: 10 هزار نفر سپاهان 2 گلهــا: مهرداد محمــدي ،)41( فريد بهزادي كريمي 89( - پنالتي) تراكتورسازي صفر داور: حميد حاجملك كمكها: علي ميرزابيگي، سجاد طوري اخطار: جاللالدين عليمحمدي (سپاهان) خالد شفيعي (تراكتور) بازيکن برتر: مهرداد محمدي (سپاهان)

ســپاهان:لي اوليويرا ،)5( موســي كوليبالي ،)5/5( شــجاع خليلزاده ،)5/5( عارف غالمي ،)5( احسان حاجيصفي ،)6( رسول نويدكيا ،)5/5( ميالد سرلك ،)5( ســرور جباروف ‪-70( )5(‬ فريد بهزادي كريمي)، حسين پاپي ،)4/5( مهرداد محمدي )6/5( 83( - رضا ميرزايي)، مســعود حسنزاده ‪-13( )2(‬ جاللالدين عليمحمدي ))5(

سرمربي: زالتکو كرانچار تراكتورسازي: محمدرضا اخباري ،)2/5( خالد شفيعي ،)5( هادي محمدي ،)4( محمد ايران پوريان ،)5( سعيد آقايي ،)2( محمدرضا مهديزادــه ،)4( مهدي كياني ،)5/5( فاخر تهامي ‪-46( )3(‬ اميــر نصرآزاداني ،))4( علي طاهران ،)4( محمد ابراهيمي ،)5( مهدي شريفي )3/5(

سرمربي: اميرقلعهنويي

بازي ســپاهان و تراكتورســازي جداي از جنبههاي كالســيك و جذابيت نهفته و نوســتالژيكش، جنگي براي نشستن روي رتبه ســوم و چهارم جدول و كسب سهميه ليگ قهرمانان آســيا بود. نبــرد دو تيمي كه در هفتههاي اخير دوباره احيا شــده بودنــد و از همين رو نبرد داغي را نويد ميدادند. برخورد زالتكو كرانچار و امير قلعهنويي نيز بر جذابيتهاي اين بازي افزوده بود.

بازي با حمالت ســپاهان آغاز شــد و تراكتور نيز با ارائه بازي منطقي در انديشــه رســيدن به دروازه سپاهان بود. حمالت ســپاهان اما چندين و چند بار اخباري را به زحمت انداخت و در نهايت تيمي كه از فرصتهايش بهتر استفاده كرد و البته مزد برتري خود را گرفت، سپاهان بود. در دقيقه 41 مهــرداد محمدي روي يك حركت انفرادي، تــوپ را از ميان پاهاي ســعيد آقايي عبــور داد و پس از گذر از مدافع تراكتورسازي، پا به توپ وارد محوطه جريمه تراكتورســازي شــد و با يك ضربه زيبا با داخل پاي چپ از زاويه بســته محمد اخباري را براي دومين بار طي اين فصــل مغلوب خود كرد. محمدي در ديــدار رفت نيز گل زيبايي به ثمر رســانده بود. بدين ترتيب سپاهان با برد به رختكن رفت.

نيمــه دوم اما بــازي متعادلتر شــد. تراكتور بعد از دريافت گل در واپسين دقايق نيمه نخست، به قصد جبران مافــات در نيمــه دوم پا به ميدان گذاشــت و همين جلو كشيدن تراكتور سبب شد تا بازي پر افت و خيزي را شاهد باشــيم. اين بازي پر افت و خيز باعث شــد تا توپ بيشتر در حوالي محوطه جريمه دو تيم جريان داشــته باشد اما موقعيتهاي دو تيم با بي دقتي مهاجمان و البته آمادگي گلرهاي دو تيم به جايي نرسيد تا اينكه سپاهان در نهايت در واپسين دقايق به گل دوم رسيد.

در دقيقه 89 رسول نويدكيا با حركت در عرض خود چســبيده به محوطه جريمه با خطــاي مدافعان تراكتور روبهرو شد تا داور نقطه پنالتي را نشان دهد و فريد بهزادي كريمي گل دوم سپاهان را به ثمر برساند تا زردها بك برد قاطع را جشن بگيرند.

سپاهان در ادامه روند رو به رشد خود يك سه امتياز شــيرين و حياتي را كســب كرد تا به كسب سهميه ليگ قهرمانان نزديكتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.