جهانبخش،‌اميد‌آلكمار‌ براي‌قهرماني

فينال جام حذفي هلند امشب برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار و ويتســه امشب (ساعت )20:30 دهميــن قهرمان متفاوت جــام حذفي هلند را تعيين ميكنند. در ده ســال گذشــته هيچ تيمي نتوانســته از عنوان قهرمانياش در اين جام دفاع كند. آخرين قهرمان اين مســابقات فاينورد بود كه در مراحل قبلي حذف شــد و امشب در ورزشــگاه «دهكوييپ» تنها ميزبان فينال اســت. آلكمار و ويتســه جذابترين تيمهاي هلند نيســتند، ولي بابت رسيدن به اين فينال شايســته تمجيدند، حتي اگر قرعه آســان، اشــتباهات داوري و گلهاي دقايق آخر به كمك آنها آمده باشــد. آلكمار آخرين بار در فصــل 2012-13 قهرمان جام حذفي هلند شــد، در حالي كه زرد و مشكيپوشــان ويتسه آخرين بار در سال 1990 به فينال اين مسابقات رسيدهاند، بدون اينكه تا به حال آن را برده باشند.

ويتسه كه در مراحل قبل تيمهايي مثل فاينــورد و اســپارتا روتردام را حــذف كرده، انگيزه زيادي براي فتــح اولين جام معتبر در تاريخ 124 ساله باشگاه دارد. حضور در مرحله گروهي ليگ اروپــا در فصل آينده هم اهميت اين بازي را براي هر دو تيم بيشتر ميكند.

آلكمار در مراحل اوليه قرعه خوبي داشت و بدون دردسر توانســت تيمهايي مثل امن و ليندن را كنار بزند. آنهــا در يك چهارم نهايي بازي سختي مقابل هيرنفين جنگنده داشتند و تنها به لطف گل ثانيههاي پاياني لوكاســن به برتري رســيدند. البته در آن بازي بخت هم يار آلكمار بود، چرا كــه ياران قوچاننژاد چند فرصت خوب گلزني را از دست دادند.

آلكمــار بــراي موفقيــت در آخرين گام حســاب زيادي روي عليرضــا جهانبخش باز كرده اســت. هافبك ايراني نقشــي كليدي در بازي ســرعتي آلكمار دارد و در 23 ســالگي با اعتماد بــه نفس بااليي بــازي ميكند. 9 گل و 8 پاس گل، آمار فوقالعادهاي براي جهانبخش در فصل جاري اســت. در طرف ديگر ويتســه براي بردن فينال روي ميلوت راشــيكا، مهاجم كوزوويي حســاب كرده و بــا تكنيك خوب و دريبلهايش مهمترين مهره تهاجمي اين تيم است. انتظار ميرود خط دفاع آلكمار با رهبري يان والر باســابقه كامال مراقب حركات راشيكا باشد. والر كه سابقه بازي در استون ويال را دارد، درباره اين بازي گفت: «هر بازيكن براي چنين فينالهايي انگيزه زيادي دارد چون ممكن است فرصت ديگري براي فتح اين جام نداشته باشد. من بــا فاينورد يك بار قهرمان اين جام شــدم، ولي آن فصــل را كامل مصدوم بــودم. همين موضوع قهرماني در جام حذفي امســال را برايم ارزشمندتر ميكند.» يان فاندنبروم، سرمربي آلكمار هم گفــت: «براي اين بــازي آمادهايم. انگيزه زيــادي براي اين قهرمانــي داريم، ولي ويتســه هم همين شــرايط را دارد و به همين دليل بازي بسيار خطرناكي خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.