خيليها از والسكو كپي كردند و موفق شدند

خوشخبر: رفتار خوليو باعث دقت بيشتر در كارم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت تيم ملي واليبــال ايران ميگويــد مــن در دوران والســكو از او بياحترامــي نديدم اما بــه نظرم تعصب زيادي نسبت به كادر و شاگردانش داشت. اميــر خوشخبــر ابتدا درمورد شــرايط تمرين تيــم ملي واليبال ايــران توضيح ميدهد: «خدا را شــكر تمام شرايط براي برگــزاري اردوها خوب اســت. بازيكنان انگيــزه زيادي دارند و بــا انرژي زير نظر كوالكوويــچ تمرين ميكنند. مربي جديد تيــم ملي هم به ايران آمــده و كارش را آغاز كرده است. اميدوارم او هم خيلي زود بتواند با بازيكنان هماهنگ شود.»

او درخصــوص اظهاراتــي كــه اين روزهــا برخي مربيــان ايراني درخصوص خوليو والسكو، ســرمربي اسبق تيم ملي واليبال ايران ميكننــد اينطور اظهارنظر كــرد: «به نظر من برگشــت به عقب آن هم در شرايط كنوني اصا درست نيست. بر هيچ كس پوشــيده نيست كه والسكو مربي بسيار بزرگي است و تاثيرات مثبت بســيار زيادي در واليبال ايران داشت. او رونــد واليبال ما را تغيير داد، ديد محدود ما را باز كرد و افق ديد ما را بلندتر كرد.»

سرپرســت تيم ملي واليبــال ايران ادامــه ميدهد: «به نظر من بهتر اســت به جاي اينكــه روي برخي نقاط كوچك و بياهميت والســكو توجه كنيم ببينيم كــه او چه چيزهايي به واليبال ايران داده و چه چيزهايي گرفته اســت؛ قطعا اگر با يك ترازو آنها را بسنجيم متوجه ميشويم كه تاثيرات مثبت والسكو بسيار سنگينتر است. به هر حال حضور والسكو در ايران روي ذهنيت و روش ما تاثير گذاشت.»

خوشخبــر همچنيــن ميگويد: «شايد براي خيليها باورش كمي سخت باشــد اما واقعيت اين اســت كه حضور والسكو در ايران روي باشگاههاي ما هم تاثير داشــت. مربياني كه حتي از كنار تمرينهاي والســكو رد شده بودند از او كپي كردند و در باشگاهها تمرينهايش را بــه اجرا در آوردند. بــه نظر من بهتر است بيشــتر روي اين موضوعات تمركز كنيم، چراكه توجه به ساير موارد چندان قشنگ نيست.»

سرپرســت تيم ملي واليبال ايران همچنين به رفتارهاي والســكو در مورد خودش اشــاره ميكند: «من خودم هم از رفتارهاي والســكو نــكات زيادي ياد گرفتم. او هميشــه كوچكترين كارهاي اشتباه مرا بســيار بزرگ ميكرد و انجام كارهاي درســت و خوب را هم وظيفهام ميدانست. اين رفتار والسكو موجب شد تــا رفته رفته من هم با دقت بيشــتري وظايفم را انجام دهــم چراكه دايما فكر ميكردم بايد از كارم به او گزارش بدهم و پاسخگو باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.