متقاضيان آزاد 150 دالر پرداخت كردند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هر يــك از شــطرنجبازاني كه بــه صــورت آزاد متقاضي حضور در مســابقات جوانان آسيا بودهاند، بايد ۰۵۱ دالر به عنوان وروديه پرداخت كنند. مســابقات شــطرنج قهرماني جوانان آسيا طي روزهاي ۱۱ تا ۱۲ ارديبهشــت ماه در دو بخش آزاد و دختران به ميزباني ايران و در شيراز برگزار ميشود كه هر فدراسيون ملي ميتواند دو سهميه در اين مسابقات داشته باشد. ساير بازيكنان متقاضي از هر كشــور هم ميتوانند با هزينه شخصي در رقابتها شركت كنند كه اين هزينه براي هر بازيكن ۰۵۱ دالر تعيين شده اســت. تا ديروز حضور ۱۷ شطرنجباز در مسابقات قهرماني جوانان آسيا نهايي شــده بود كه از اين تعداد ۸۴ نفر در بخش مردان و ۳۲ نفر در بخش بانوان با هم رقابت ميكنند. از مجموع شركت كنندگان در هــر يك از بخشهــاي مردان و زنان مســابقات شــطرنج قهرماني جوانان آسيا به ترتيب ۸۳ و ۳۱ نفر ايراني هســتند يعنــي در هر بخش فقط ۰۱ شطرنجباز از ديگر كشورها اعام آمادگي كردهاند. نفرات اول تا ســوم مسابقات جوانان آسيا در سال ٦۱۰۲ همراه با قهرمان نوجوانان زير ۸۱ سال ٦۱۰۲ از جمله اين شركت كننــدگان هســتند كه بــه صورت مستقيم سهميه حضور در مسابقات را به دست آوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.