قهرماني خراسان رضوي در دووميداني دختران جوان كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات دووميداني قهرماني جوانان دختر كشــور كه با شركت ۷٦ ورزشكار از ۷ ارديبهشت در ورزشگاه آفتاب انقاب آغاز شده بود با قهرماني تيم خراسان رضوي به پايان رسيد. در ردهبندي تيمي اين رقابتها، خراسان رضوي با ۸۷ امتياز اول شــد، تهــران ٦۳ امتياز گرفت و رده دوم را به خود اختصاص داد و فارس با يك امتياز كمتر، ســكوي سوم را مال خود كرد. در بخش انفرادي در ۰۰۴ متر بامانع، سيده ندا قريشي با زمان ۵۷:٩۰:۱ دقيقه، در پرش ســهگام، مريم رضايي با ۰۳/۰۱ متر، در ۰۰۲ متر: فائزه نســايي با ۴۳:۵۲ ثانيه؛ در ۰۰۸ متر، ســاجده فاني بــا ۱٩:۲۲:۲ دقيقه؛ در هفتگانه، زينــب معارفي با ۸۸۲۳ امتياز؛ در پرش ارتفاع، محدثه هاشــمزاده با ۷٦/۱ متــر و در ۴ در ۰۰۴ متر امدادي، خراســان رضوي با زمان ۱٦:۲۴:۴ دقيقه در صدر ايستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.