اعزام كاروان ورزش كارگري به مسابقات جهاني لتوني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون ورزش كارگري از اعزام كاروان ورزشــي كارگران به مســابقات جهاني لتوني در 18 رشته ورزشــي مردان و شش رشته ورزشي بانوان در خرداد ماه خبر داد.

بر اســاس برنامهريزي انجــام شــده، كاروان ورزش كارگري ايران در قالب 192 ورزشــكار در 18 رشــته از جمله فوتبال، تنيس روي ميز، واليبــال، دووميداني، كشــتي آزاد و فرنگي، جودو، واليبال ســاحلي و ... در اين رقابتها شــركت ميكند. ورزشــكاران 23 خردادماه راهي لتوني ميشوند. در دوره قبل اين رقابتها كه در ايتاليا برگزار شد، كاروان ايران 33 مدال به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.