ماركينيوش به یونایتد ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد به احتمال فــراوان ماركينيــوش، مدافــع پاري ســنژرمن را بــه خدمت خواهد گرفت.

آنها 50 ميليــون پوند براي خريد ايــن بازيكــن ميپردازند. ژوزه مورينيو، مربــي يونايتد نام ايــن مدافع 22ســاله را در صدر فهرســت بازيكناني گذاشــته كه براي خط دفاعياش ميخواهد.

پياسجي مشتاق به فروش ماركينيوش نيســت امــا يونايتد مطمئن اســت كــه ميتواند اين مدافع چندپسته را به اولدترافورد ببــرد. مورينيــو دربــاره كريس اسمالينگ و فيل جونز، دو مدافع فعلي تيمــش ترديد دارد و اخيرا از آنها انتقاد كرده كه نتوانستهاند به شهرآورد منچستر برسند. بعيد است كه اين دو نفر در اين فصل بتوانند بــازي كنند و مصدوميت ماركــوس روخــو از ناحيه رباط صليبي باعث شــده كــه يونايتد به فكر خريد يــك مدافع مياني باشــد. اريك بيلي در حال حاضر تنها مدافع مياني يونايتد است و دالي بلينــد، مدافع چپ اين تيم بهصــورت اضطــراري در كنار او بازي ميكند.

مورينيو ميخواهد بازيكنان با تمــام وجــود بــازي كنند و ماركينيوش كه مدافع قدرتمندي اســت، ويژگيهــاي مــد نظــر مورينيــو را دارد. ماركينيوش در ســال 2013 از رم به پياسجي پيوســت. از قــرارداد فعلي او دو ســال ديگر باقي مانده اســت و گفته ميشود كه او عالقه دارد به انگليس برود و چالش جديدي را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.