پيشكسوتان: به بازيكنان توهين نكنيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ادموند بزيك و مهرداد ميناوند در پيامي مشــترك درباره اعتصاب بازيكنان پرسپوليس خطاب به هواداران اين تيم نوشــتند: «بايد از شما هواداران درخواست كنم كه هوشيار باشيد و تحت تاثير صحبتهاي بيريشــه و اســاس فضاي مجــازي قرار نگيريد. قطعــا بازيكناني كه قهرمان شــدهاند سرشار از تعصب و غيرت هستند و شرافت آنها مثال زدني است. بعضيها دوست دارند پرســپوليس را وارد چالش كنند تا بــه آن ضربــه بزنند. ما يك بــازي حياتي مقابل الوحده پيــش رو داريم كه بايد با تمام وجود براي پيروزي همدل شــويم و به چيزي جز صعود فكر نكنيم . پس هوشــيار باشيد و اتحاد خود را خدشــه دار نكنيد.» متعاقب اين پيام مهــرداد ميناوند در متني جداگانه باز هم خطاب به هواداران نوشــت: «قطعا من هم از جنس شــما هواداران هســتم و هيچ چيزي برايم بزرگتر از نام پرسپوليس نيست، من هم با پرسپوليس ســفيد امضا كردم و طلب خود را بخشــيدم و امروز به خاطر ماليات پولي كه هرگز نگرفتهام شش سالي ميشود كه مشكل خروج از كشور دارم و پسرم را نديدهام. من هم مثل شما منتظر شنيدن دليل قانع كنندهاي از ســوي بازيكنان هستم تا آبي روي آتش خشم هواداران باشد اما از طرفي مخالف توهين و بي احترامي هســتم و معتقدم نبايد به بازيكنان برچســب بي تعصبي زد. مطمئن باشــيد اگر چيزي ببينم كه عليه منافع تيمم باشد با شما در ميان خواهم گذاشت. پس فعال همه ما بايد فقــط به الوحده و صعود از مرحله گروهي فكر كنيم كه چيزي از اين واجبتر نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.