نورافكن در استقالل ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد نورافكن در فصل جاري يكي از بهترين بازيكنان اســتقالل بود تا جايي كه منصوريان از مديران باشــگاه خواســت تا با اين بازيكن جلسهاي گذاشــته و قرارداد طوالني مدت ببندند. به نظر ميرســد خود نور افكن هم بي تمايل به ماندن نيست و براي فصل آتي هم به استقالل و ماندن در اين تيم فكر ميكند.

اميــد در ايــن زمينــه و همچنين فصل شــانزدهم اينطــور ميگويد: «ابتــداي ليگ شانزدهم برايم ســختيهايي به وجود آمد كه خوشــايند نبــود و فكرهاي عجيبي به ســرم زد. خداراشــكر در نيمفصل دوم شرايط برايم متفاوت شد و با شروع ليگ قهرمانان آسيا اين روند بهتر هم شــد. در حال حاضر تيم شرايط خوبي دارد، من هم بخشي از تيم هستم اما در كل امسال برايم متوسط بود. در اين مشكالتي كه به وجود آمد 30 يا 40 درصد مقصر بودم. البته نميگويم مقصر نيســتم ولي خودم در به وجود آمدن مشــكالت كمترين تقصير را داشــتم به خاطر همين موضوع فكر ميكنم خدا هواي مرا خيلي داشت كه توانستم مشكالت را پشت سر بگذارم. اگر شرايط خوب باشد فصل بعد هم در خدمت استقالل خواهم بود. هرچند پيشنهاد خارجي هم به دستم رسيده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.