عبداللهي: پرداختيها ربطي به قهرماني ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تنها مصدوم اســتقالل در حال حاضر وريا غفوري اســت. نصرا... عبداللهي سرپرســت اســتقالل در خصوص شــرايط تيم اينطور ميگويد: «به غير از وريا غفوري كه مصدوم است، همه بازيكنان سالمت هستند. بستگي دارد كه كادرفني كدام نفرات را به زمين بفرســتد. فرشــيد باقري نيز با ما نيامده است. ما مشكل آنچناني نداريم، به جز خستگي كه بازيكنان 4 روز يك بار بازي ميكنند.»

سرپرست استقالل درباره ناراحتي پرسپوليسيها بابت پرداختي به بازيكنان اســتقالل نيز اينطور ميگويد:«قهرماني به اين مسائل بستگي ندارد. اين موضوع به حامي مالي بســتگي دارد. خيلي از مواقع در فصل ما كمتر از پرسپوليسيها گرفته بوديم. قرار بود در اين مقطع از فصل به بازيكنان پرداختي انجام شود كه با زحمات افتخاري اين اتفاق رخ داد. آن 20 درصد هم به خاطر مسائل انضباطي و پاداش در پايان فصل محاسبه ميشود.»

عبداللهي در ادامه ميگويــد: «اصال براي فصل بعد كارمان را آغاز نكرديم. فعال به فكر اين 2 بازي و ديدار در ليگ قهرمانان آســيا هستيم. تمام فكر و ذكر ما روي بازي حذفي آسيا است.»

سرپرســت استقالل در پايان ميگويد: «البته همين حاال هم روزبه چشمي و سرور جباروف را داريم. بازيكن آنچناني هم نميخواهيم و جباروف نيز بايد به استقالل برگردد و در سپاهان نميماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.