انصراف منصوريان از خريد شيري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي شــيري مدافع راســت پيكان بازيكني اســت كه گفته ميشود در تيــررس منصوريان قرار دارد. او در پايان فصــل بازيكن آزاد خواهد بود. منصوريان شــيري را ابتداي فصل جاري هم ميخواست ولي چون بي خبر از او وريا غفوري جذب شــد، نتوانســت اين بازيكن را بياورد. پيش از اينكه منصوريان به استقالل بيايد، وريا به استقالل آمد. اين بار هم شنيده ميشد منصوريان شيري را ميخواهد. سرمربي استقالل هم در محفلهاي دوستانه به اين موضوع اشــاره كرد ولي حاال با گذشــت چند روز شــنيده ميشود منصوريان از خريد شيري منصرف شده است! براي نزديكان استقالل هم اين موضوع عجيب اســت كه چطور او به ناگهان براي پست دفاع راست از خريد شيري منصرف شده اســت. شايد دليل اين قضيه چراغ سبز وريا غفوري به استقالل براي تمديد قرارداد باشد ضمن اينكه گفته ميشود آبيها با رامين رضاييان و دانيال ماهيني هم مذاكراتي داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.