قول آبيها به برهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم ســابق اســتقالل در ديدار با مديرعامل اين باشــگاه خواستار پرداخت مطالبات خود شــد. آرش برهاني كه هفته گذشته با صدور نامهاي از دنياي فوتبال خداحافظي كرده اســت ديروز با حضور در دفتر مديرعامل اســتقالل خواستار پرداخت مطالباتش شــد. اين بازيكن مطالبات زيادي از اســتقالل دارد و بعد از جدايي از آبيپوشان نتوانست با مديريت اين باشگاه بــراي دريافت طلب خود اقدام كند. ظاهــرا افتخاري به برهاني قول داده به زودي مشكل اين بازيكن را حل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.