توبيخ كتبي مربي سپيدرود رشت و سرپرست راهآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صددرصد. به همين دليل اگر شرايط به همين منوال باشد به مشكل ميخوريم. مــا به اميد خدا بعــد از صعود نماز

كميتــه انضباطي دو راي خود را در خصوص تيمهاي ليگ دســته اول فوتبال باشگاههاي كشور صادر كرد. بازي تيمهاي اكسين البرز و سپيد رود رشــت برگزار و از سوي حميدرضا منصوري، مربي سپيد رود رشت مبني بر اعتراض به داور كه منجر به اخراجش شــد، به تذكر كتبي از ســوي كميته انضباطي محكوم شــد. گفتني اســت، آرش كيانيان، سرپرست تيم راه آهن تهران در ديدار مقابل تيم نفت مســجد ســليمان مرتكب تخلفاتي مبني بر اعتراض به تصميم داوري شــد. او از ســوي كميته انضباطي با توبيخ كتبي مواجه شد. آراي فوق قطعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.