آلومينيومیها هم تمرين را تحريم كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنان تيم فوتبال آلومينيوم اراك در تمرين عصر جمعه حاضر شدند اما به خاطر مشــكالت مالي تمرين نكردند. ايــن تيم فردا در ديداري مهم، ميزبان فجر سپاســي است. اين مسابقه براي فجر براي بقا يا سقوط به ليگ دســته دوم اهميت زيادي دارد. همــان روز بازيكنان تيمهاي پايه به همراه خانوادههــاي خود با تجمع مقابل كارخانه ايرالكو و ســر دادن شــعارهايي خواستار حمايت مسووالن استان و مديران ايرالكو از باشگاه فرهنگي ورزشي آلومينيوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.