لباسهاي بيكيفيت اصالح ميشوند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرونده تيم ملي هنوز باز است

پرونده فســخ قــرارداد يا ادامــه همكاري با شــركت جيووا همچنان براي فدراسيون فوتبال باز است و با وجود اصرار مسووالن فدراســيون به فســخ قرارداد، حتي امكان ادامه همــكاري با اين شــركت وجود دارد؛ قراردادي كــه در آخرين روزهاي حضور علي كفاشــيان در فدراســيون فوتبال به صورت عجيبي با نماينده اين شــركت ايتاليايي در ايران امضا و با حضور رييس اين شــركت در تهران مراسم رونمايي هم برگزار شد.

از آنجا كه اين قرارداد به شــكلي عجيب و با سرعت بااليي به نتيجه رســيده بود، حتي در مراســم رونمايي از پيراهن تيم ملي ايران رونمايي نشد و مســووالن اعام كردند طرح اين لباسها به زودي رونمايي خواهد شــد. هرچه بود با تغيير ساختار فدراسيون فوتبال و به رياســت رســيدن مهدي تاج، مشكاتي در اين زمينه به وجود آمــد. با اعتراض مليپوشــان و اعضــاي تيــم ملي به كيفيت البســه جيــووا و البته همان ابهاماتي كه در اين قرارداد وجود داشــت، رييس فدراسيون فوتبــال اعام كرد تيم ملي در بازيهاي مقدماتي جام جهاني از البســه آديداس استفاده خواهد كرد. موضوعي كه باعث شد شركت جيووا اعتراض كند و از همان زمان ماجرا كمي پيچيده شد. فدراسيون فوتبال تاش زيادي كرد قراردادش را با اين شــركت ايتاليايي لغــو و با آديداس قــرارداد جديدي امضا كند كه هنوز موفق به انجام اين كار نشــده و گويا مسووالن فدراســيون فوتبال نتوانستند با جيووا براي فسخ قــرارداد بــه نتيجه برســند. از طرفي اعضاي كميتــه اقتصادي و بازاريابي فدراسيون با نماينده شــركت آديداس در دبي مذاكراتي داشــته تا قرارداد اسپانسري با اين شــركت براي تأمين البسه تيم ملي بزرگســاالن امضا كنند و همين مساله شرايطي عجيب را رقم زده و فعــا همه چيز روي هوا اســت. باتوجه به شــرايطي كه به وجود آمده فدراســيون فوتبال، پيشنهادي جديد به شركت جيووا كه طرف قرارداد با فدراســيون فوتبال محســوب ميشــود، داده. پيشــنهاد فدراســيون به نوعي همكاري موازي با دو شركت جيووا و آديداس اســت به اين شــكل كه فدراســيون براي تأمين البسه تيم ملي كه در راه حضور در جام جهاني 2018 روســيه اســت با شركت آديداس همكاري كند و شركت جيووا البسه ديگر تيمهاي ملي از جمله پايهها، فوتســال، فوتبال ساحلي و بانوان را تهيه كند. صفيا... فغانپور مســوول حقوقي فدراســيون فوتبــال درباره اين مســاله ميگويد: «قرارداد با شركت جيووا هم مربوط به دوره قبل از ماســت. با اين حال وقتي اين قرارداد را بررســي كرديم، ديديم كــه قراردادها به صورت كلي ايراد دارد و البته كيفيت لباسها هم بســيار پايين بود. ايرادها را در ‪15 41،‬ بند به شركت جيووا اعام كرديم. در اين مســير اتفاق نظري در مجموعه فدراسيون فوتبال وجود نداشت و عدهاي ميخواستند قرارداد ادامه پيدا كند و عدهاي هم نميخواستند اين اتفاق رخ بدهد. من نميخواهم بگويم آنهايي كه نميخواستند اين قرارداد فسخ شود دنبال منافعي بودند اما اين اعتقادشان بود و آن را اعام كردند.»

او همچنيــن درباره روند تغيير اين قــرارداد توضيح ميدهد: «منافع فدراســيون فوتبال اين بود كه اين قرارداد با شــرايطي كه دارد قابل اجرا نيســت چون قرارداد رســمي بسته شده بود، براي اينكه در ســازمانهاي بينالمللي محكوم نشويم كه قرارداد را يك طرفه فســخ كرديم، تقاضاي فســخ آن را به شركت جيووا داديم و اين موضوع را اعام كرديم. در اين خصوص به توافقي نرسيديم اما آخرين پيشــنهادي كه داديم اين بوده كه با اين شركت قراردادي جديد امضا كنيم. به اين شكل كه البسه تيم ملي فوتبال در بخش بزرگساالن باتوجه به اينكه در مسير صعود به جام جهاني و حضور در اين مســابقات هســتيم كيفيت بهتري داشته باشد و از شركت آديداس تهيه كنيم. به دنبال امضاي قرارداد با اين شركت هستيم و در اين صورت ميتوانيم البسه بقيه تيمهاي ملي را از شركت جيووا تهيه كنيم. قرارداد پيشنهادي آديداس هم به دست ما رسيده اما با توجه به مسائل حقوقي كه در ميان است گفتهايم ابتدا بايد قرارداد با شركت جيووا تعيين تكليف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.