شوخی بی مزه چينيها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســايتهاي چيني عقيده دارنــد فيفا، ايران را خيلــي كم جريمــه كرده و آنها بــه اين حكم اعتراض خواهند كرد. جالبتــر اما اين ادعاي آنهاســت كه گفتهاند يــا بايد بازي ايران و چين تكرار شــود يا ايران را 3 بر صفــر بازنده اعالم كننــد. اين موضوع را ســايت يوهان چين مطرح كرده و نوشــته: «در ديدار تيمهاي ملــي فوتبال ايران و چين كــه در ورزشــگاه آزادي برگزار شــد، اتفاقات ناراحتكننــده زيــادي رخ داد كه از جمله آن پرتاب مواد محترقــه به داخل زمين بود كه به داور خط اصابت كرد.» البته كه در آن بازي شاهد پرتاب مواد محترقه به داخل زمين بوديم اما فيفا در واكنش به اين اتفاق فدراسيون فوتبال ايران را 50 هزار فرانك ســوييس جريمه كرد. جريمــهاي كه چينيها معتقدند بــراي آنچه اتفاق افتــاده، خيلي كم اســت و فايدهاي براي فوتبال چين ندارد چون نتيجه را تغيير نميدهد. آنها در واقع از فيفا خواســتهاند كاري كند كه نتيجه تغيير كند. در همين رابطه و در اقدامي هماهنگ شده، ديگر سايتهاي چيني خواهان محروميت تيمملي فوتبال ايران شدند و چنين نوشــتند: «در بازي ايران و چين نقض قوانين زيادي رخ داد. اول آنكه ورزشــگاه آزادي اعالم كــرد 78 هزار و 116 نفر روي ســكوها حضور دارند و اين در حالي اســت كه جمعيت خيلي بيشتري براي تماشــاي بازي به ورزشگاه آمده بود. فدراســيون فوتبال ايران بــازي را رايگان اعالم كرده بود كه باعث شــد بيش از ظرفيت ورزشگاه تماشاگر در اين بازي حضور پيدا كند و كار براي هواداران چيني خيلي ســخت شود. مورد دوم اين بود كه هواداران ايراني حاضر در ورزشــگاه عليه هواداران چيني اقدامات زشتي انجــام دادند و حتــي آنها را تهديــد به مرگ كردنــد كه مســتندات آن هم وجــود دارد اما جالب اســت كه فيفا اين مــوارد را در گزارش خود مورد بررسي قرار نداده است. طبق قوانين فيفا، توهين تماشاگران يك تيم به تماشاگران تيم مقابل محروميت و جريمه به دنبال خواهد داشــت و در حالــي كه حداقل ميتوانســتند تماشاگران ايران را از حضور در بازي بعدي اين تيم محروم كنند، چنين اتفاقي رخ نداد تا همه چيز عليه چين باشــد. با اين حال و با توجه به اينكه نقض قوانين زيادي در ورزشــگاه آزادي رخ داد، چينيها اميدوارند بازي تكرار شود اما معلوم نيســت فيفا در اين رابطه چه تصميمي ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.