تشويق‌اسطور ‌هها،‌برانكو‌و‌كاد‌ر‌پزشكي

قهر هواداران پرسپوليس با ورزشگاه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه حدود 15 هزار بليت براي بازي ديروز پرسپوليس فروخته شده بود اما كمتر از 10 هزار نفر به ورزشگاه آمدند تا هواداران اين تيم نشان دهند بعد از اعتصاب اخير و تمرين نكردن بازيكنان با تيم محبوب شان قهر كردهاند.

قبل از شــروع مسابقه در اقدامي عجيب زماني كه نام بازيكنان پرسپوليس از سوي بلندگوي ورزشگاه اعالم شد، هواداران پرســپوليس با ايجاد ســروصدا اعتراض خود را به بازيكنان نشــان دادند. اين درحالي است كه در بازيهاي قبل با اعالم نام هر بازيكن از ســوي هواداران تشــويق صورت ميگرفت. همچنين هواداران پس از دو گل ذوبآهن با شــعارهاي «پرسپوليس بي تمرين همينه همينه» و «نتيجه اعتصاب همينه همينه»، اعتراض خود به رفتار بازيكنان تيمشان را نشان دادند. آنها همچنين شعار ميدادند پرسپوليس پولكي همينه همينه. هواداران پرسپوليس احمدرضا عابدزاده، مجتبي محرمي، مرحوم هادي نوروزي، علي پروين ...و را تشــويق كردند. آنها برانكو، كادر پزشكي و حتي ماساژورهاي تيم شان را تشويق كردند اما اسمي از بازيكنان به ميان نيامد. آنها علي كريمي و مهدي مهدويكيا حتي جري بنگســتون را تشــويق ميكردند و شعار ميدادند هادي كجايي بيايي سفيد امضا كني تا ياد و خاطره كاپيتان فقيدشان را زنده كنند. هواداران به خاطر اينكه پرسپوليس در همان ابتداي بازي دو گل دريافت كرد با شــعار «غيرت، غيرت» آنها را مورد خطاب قرار دادند. در ميانههاي نيمه دوم تماشــاگران در اعتراض به اقدامات چند روز اخير بازيكنان پرســپوليس روي ســكو مشغول بيانيهخواني شدند. آنها در اين بيانيه از سوي بازيكنان قديمي پرسپوليس به بازيكنان فعلي مسائلي را گوشزد كردند. البته جو ورزشگاه در نيمه دوم به خاطر تالش زياد بازيكنان پرسپوليس براي به تساوي كشاندن بازي عوض شد و ديگر خبري از شعارهاي بيغيرت، بيغيرت نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.