دستهاي خالي پيرواني

لیگ برتريها به تیم جوانان بازیکن نميدهند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

دو بازیکن لیگ برتري حاضر در اردو را پیکان در اختیار تیم جوانان قرار داده. روستایي و فیض آبادي دو بازیکني هستند كه مجید جاللي مجوز حضورشان در تیم جوانان را صادر كرده. پس مجید جاللي را ميتوان تنها مربي لیگ برتري نامید كه با تیم جوانان تعامل كرده و نسبت به آینده این تیم احساس دین.

تنها 20 روز ديگر تا نخســتين بازي تيم جوانان ايــران در جام جهاني باقي مانده اما نه خبــري از حضور بازيكنان اصلــي اين تيم در اردو اســت و نه ارادهاي از سوي باشگاهها براي همكاري با اميرحســين پيروانــي و كادر فني اش. تعامل، گمشده اين روزهاي فوتبال ايران در رده جوانان اســت. تيمي كــه قصد دارد از نــام ايران در جام جهاني دفاع كند، از ســوي باشگاههاي ليگ برتري حمايت نميشود و اين به دغدغه بزرگي بــراي كادر فني تيم جوانان بدل شده است.

تيــم جوانان اين روزها فقط با 14 بازيكن تمرين ميكند. بازيكناني كه بيشتر ليگ يكي هستند و نه چندان نام آشنا. از ليگ برتر فقط دو بازيكــن در اردو حضور دارنــد و البته رضا شكاري كه بين ذوبآهن و روستوف هنوز يكي را انتخاب نكرده.

دو بازيكــن ليگ برتري حاضــر در اردو را پيــكان در اختيــار تيم جوانان قــرار داده. روستايي و فيض آبادي دو بازيكني هستند كه مجيد جاللي مجوز حضورشان در تيم جوانان را صــادر كرده. پس مجيــد جاللي را ميتوان تنهــا مربي ليگ برتري ناميد كه با تيم جوانان تعامل كرده و نسبت به آينده اين تيم احساس دين.

در ليــگ برتر، برخي تيمهــا براي فرار از خطر ســقوط تالش ميكننــد و برخي براي كسب ســهميه آســيا. از اين تيمها نميتوان انتظار داشــت كه بازيكنان كليدي خود را در اختيــار تيم جوانــان قرار بدهند. مثال ســايپا اتكاي فراواني به رضــا جعفري در خط حمله دارد. اين تيم براي فرار از بحران سقوط نياز به مهاجمــي چون جعفري دارد يا تيمهايي چون سپاهان و ذوبآهن كه رقابت شانه به شانهاي براي كسب سهميه آسيا دارند.

در هميــن ذوبآهــن و ســپاهان هــم بازيكناني حضور دارند كه كمتر مورد استفاده قرار ميگيرند. اگر از مهران درخشــاني مهر و عارف غالمي فاكتور بگيريم كه در ذوبآهن و ســپاهان جزو يازده بازيكن اصلي هستند، اين دو تيــم بازيكنان ديگري نيــز در تيم جوانان دارنــد. نمونهاش نيما طاهري كه در خط دفاع ذوبآهن هرگز فرصت بازي به دست نياورده. اگر ذوبآهــن اين بازيكــن را در اختيار تيم جوانان ميگذاشت چه اتفاقي رخ ميداد؟

در ايــن ميان باشــگاههايي هــم وجود دارند كه نه ميتوانند ســهميه آسيا بگيرند، نه ســقوط ميكنند و نه از بازيكنان جوان شــان در تركيب اصلي ســود ميبرند. باشــگاههايي چون نفت آبادان، گسترش فوالد و نفت تهران. نيما مختاري هافبك تهاجمي گســترش فوالد اســت. بازيكني كه كمتر در تركيب اصلي قرار ميگيرد. براي گســترش فوالد آيا تفاوتي دارد عنوان هشــتم را كسب كند يا نهم؟ آيا حضور مختاري كه جزو بازيكنان كليدي اين تيم نيز نيست ميتواند تا اين حد مهم باشد؟

از نفت آبــادان دو بازيكن در تيم جوانان حضــور دارند. رضا جبيره كه مهاجم اســت و حسين ساكي كه در خط هافبك بازي ميكند. نفت آبادان از خطر سقوط رها شده، پس اصرار به در اختيار داشــتن اين دو بازيكن چه دليلي دارد؟ آيا نميشد اين دو بازيكن در آستانه جام جهاني در اختيار تيم جوانان باشند؟

نفــت تهران هم بــا تيم جوانــان تعامل نميكند. شهاب عادلي دروازهبان اين تيم است كه جز بازي مقابل پرسپوليس، هرگز در ليگ برتر به ميدان نرفتــه و مورد اعتماد دايي قرار نگرفته. ســينا خادم پور، مدافع مياني اين تيم نيز همينطور. دليل نگه داشتن اين دو بازيكن در اردوي نفت چيســت؟ آيــا آنها ميخواهند معجــزه كنند و نفــت را به عنــوان قهرماني برسانند يا از خطر سقوط نجاتش بدهند؟

در تراكتورسازي هم ســه بازيكن حضور دارند كه نامشــان در فهرســت تيم جوانان به چشــم ميخورد. محمد اميــن بهرامي درون دروازه، عــارف كاله ســرخي در خــط دفاع و علي طاهران در خط ميانــي. آيا جز طاهران، امير قلعهنويــي از دو بازيكن ديگر در تركيب تراكتورسازي استفاده كرده؟ آيا اين دو بازيكن نميتوانســتند به اردوي تيم جوانان بروند و با ساير بازيكنان هماهنگ شوند؟

پيشــتر اميرحســين پيروانــي و كميته جوانان درباره يك تصميم به اتفاق نظر رسيده بودنــد. اينكه بازيكنان تيــم جوانان از ابتداي ارديبهشــت ماه در اردو حاضر شــوند و براي موفقيت در جام جهاني تالش كنند. اين اتفاق امــا رخ نداد، حداقل تا امــروز كه بازيكنان در باشگاههايشــان فقط حضور دارند و قريب به اتفاق شــان روي نيمكت يا ســكو مينشينند و البته مربيان مجــوز ورود آنها به اردوي تيم جوانان را صادر نميكنند.

شــايد اگر برخي مربيان باشگاهي، فقط بــراي چند روز جــاي خود را با اميرحســين پيروانــي عــوض ميكردند، نظرشــان درباره حضور بازيكنــان در اردوي تيم جوانان تغيير ميكرد. پيروانــي در حالي تيم جوانان را براي موفقيت در جام جهاني آماده ميكند كه هنوز يك جلســه هم تمام بازيكنــان را در اختيار نداشته. براي اين تيم با اين شرايط آيا ميتوان موفقيتي پيشبيني كرد؟ آيا پيرواني با دســت خالي و بدون بازيكنان اصلي قادر است در جام جهاني شگفتي ساز شود؟

پیشتر امیرحسین پیرواني و كمیته جوانان درباره یك تصمیم به اتفاق نظر رسیده بودند. اینکه بازیکنان تیم جوانان از ابتداي اردیبهشت ماه در اردو حاضر شوند و براي موفقیت در جام جهاني تالش كنند. این اتفاق اما رخ نداد، حداقل تا امروز كه بازیکنان در باشگاههايشان فقط حضور دارند و البته مربیان مجوز ورود آنها به اردوي تیم جوانان را صادر نميكنند. پیرواني در حالي تیم جوانان را براي موفقیت در جام جهاني آماده ميكند كه هنوز یك جلسه هم تمام بازیکنان را در اختیار نداشته. براي این تیم با این شرایط آیا ميتوان موفقیتي پیش بیني كرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.