حذف‌الشحانيه‌در‌غياب‌بازيكنان‌ايراني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الشحانيه در غياب 2 بازيكن ايراني خود از دور رقابتهــاي امير كاپ قطر كنار رفت. تيم الشحانيه جمعه شب در بازي حذفي اميــر كاپ قطر به مصاف امصــالل رفت و بــا نتيجــه 2 بر يك شكست را پذيرا شد.

الشحانيه در دقيقه 4 توسط النوبي بــه گل رســيد و 2 گل امصالل هم در دقايــق 3 و 17 وارد دروازه الشــحانيه شد. مهرداد پوالدي و رحيم زهيوي، 2 بازيكن ايراني در فهرســت 18 نفره تيم الشحانيه براي اين بازي حضور نداشتند تا به استراحت بپردازند چراكه استيماچ قبــل از بازي اعالم كــرده بود به خاطر شــرايطي كه 2 بازيكــن ايراني دارند و زهيــوي هم به تازگي از بند مصدوميت رها شده، بهتر است به آنها فشار نياورد. البته با توجه به سقوط الشحانيه از ليگ ستارگان قطر، جدايي زهيوي قطعي به نظر ميرسد اما شرايط مهرداد پوالدي در پايان ســومين فصــل حضورش در الشــحانيه نامعلوم اســت. اين در حالي اســت كه ايگور اســتيماچ با پيشنهاد تمديد قرارداد مواجه شده و به احتمال زياد فصل آينده هم هدايت الشــحانيه قطر را به عهده داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.