قطعي شدن برنز برادران عالميان در تور اسلووني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدال برنز برادران عالميان در جدول دو نفــره تور جهانــي تنيــس روي ميز اسلووني قطعي شد.

در جدول دو نفره تور جهاني تنيس روي ميز اســلووني، تيم برادران عالميان توانســتند با شكســت حريف خود راهي مرحله نيمه نهايي شوند و مدال برنز خود را قطعي كنند.

تيم نوشــاد و نيما عالميان با نتيجه ســه بر يك نماينده ژاپن را شكست داد و به نيمه نهايي صعود كرد. برادران عالميان در مرحله نيمــه نهايي بايد به مصاف تيم مجارستان بروند.

در جدول انفرادي اما نوشاد عالميان با شكست در مرحله حذفي از دور رقابتها كنار رفت اما نيما بــا پيروزي برابر رقباي خود در جدول اصلي حضور دارد و در بين هشــت پينگ پنگ باز برتــر اين رقابتها قرار دارد. نيما براي قطعي كردن برنز خود در انفرادي و حضور در مرحله نيمه نهايي حريفي از روســيه را پيش رو دارد كه در صــورت پيروزي برابر ايــن حريف دومين مدال خــود در اين تورنمنت را هم قطعي ميكنــد. نيما عالميان بــا غلبه بر حريف اســپانيايي خود راهي مرحله يكهشــتم نهايي تور جهاني تنيس روي ميز اسلووني شد.

در ادامــه تور جهاني تنيس روي ميز اســلووني، نيما عالميان پس از شكســت نماينده چــك برابر بازيكن اســپانيا قرار گرفــت كه پيروز اين بازي بــود. عالميان بازي را با نتيجه ۴ بر يك به آلوارو روبليس از اســپانيا (رنكينگ ۰۸) به سود خود به پايان رســاند و راهي مرحله يكهشــتم نهايي شد.

در بخش دونفره، تيم نوشــاد و نيما عالميان در نخســتين بازي تيــم كره را ۳ بر صفر شكســت داد و پس از پيروزی برابر نماينده ژاپن به نيمه نهايی رسيد.

ايــن نخســتين تورنمنت بــرادران عالميان پس از چنديــن هفته تمرين به حســاب می آيد و اين دو بازيكن به دليل حفــظ آمادگی برای حضور در رقابت های جهانی، به رقابت های آسيايی كه چندی پيش برگزار شد اعزام نشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.