حاتمي: كاري كردند كه خارجي مان فرار كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهران حاتمي سرمربي تيم بسكتبال شــهرداري تبريز بعد از دومين شكست پلــي آف درباره اين بــازي ميگويد: «از بازيكنانــم ممنونم كه خيلــي در تهران زحمت كشيدند. متاســفانه تيم در تمام سال تمرين ميكند و در مرحله پلي آف دو بازيكن خارجي ميآورد اما رفتارهايي با بازيكنان خارجي ما و حريفان ميشود كه به آن گله دارم.»

او با اشــاره بــه اينكه بــه بازيكنان خارجياش پنج روز قبل از پلي آف اجازه ورود به ايران دادند، ادامه ميدهد: «همه تيمهــا نهايتا از ۲۱ روز قبــل، بازيكنان خارجي خود را همراه داشتند. اين شرايط باعث شــد كه از بازيكن آمريكايي مورد نظر خود هم صرفنظر كنيم.»

حاتمــي دربــاره اندودلــي بازيكن نيجريهاي تيم نيز توضيح ميدهد: «همه چيز را به خدا ميسپاريم كه واقعيتها را براي افراد روشــن كند. آنهايي كه اجازه نميدهند تيم تبريز جان بگيرد را به خدا واگذار ميكنــم. بازيكن نيجريهاي خيلي غيرمنتظــره قبل از پلــيآف گفت كه به دليــل بيماري نميتواند بــه تهران بيايد و زماني كه ما به تهران ســفر كرديم، به خارج از كشور فرار كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.