اعتصابگران را حسابي تحويل گرفتند!

اردوي پرسپوليس در روز شلوغ هتل المپيك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنان پرســپوليس كه روز جمعه حاضر نشــدند طبق معمول هــر بازي به اردو بروند، ظهــر ديروز و دقايقي مانده به ســاعت 12 در هتل المپيك حاضر شدند تا حداقل ســاعاتي قبل از شروع بازي در كنار هم باشند.

محسن ربيع خواه و علي عليپور اولين نفراتــي بودند كه در اردو حاضر شــدند و كم كــم بقيه نفرات از راه رســيدند. همه نفرات به غير از محمد انصاري كه مصدوم است لباس تيم را به تن داشتند و حداقل اعتصاب باعث نشده بود بينظمي در لباس پوشيدن شان هم ديده شود.

ديروز هتل المپيك به دليل برگزاري همايــش روابــط عمومــي الكترونيك و همچنيــن اســتقرار 4 تيم ليــگ برتري روز شــلوغي را ســپري ميكرد به همين دليــل مقابل ورودي ايــن هتل بي نظمي مشاهده ميشد. جالب اينكه هر بازيكني از پرسپوليس كه وارد اين هتل ميشد عدهاي دورهاش ميكردند تا با او سلفي بگيرند. در اين ميان سيدجالل حسيني كاپيتان تيم مقابــل ورودي هتل در ميان هواداران اين تيم گير افتاد كه برخي درخواســت عكس يــادگاري داشــتند و برخي هــم درباره وضعيت تيم سوال ميكردند. نفراتي چون مهدي طارمي و عليرضا بيرانوند بيشــتر از ســايرين مورد توجه قرار گرفتند و بعد از دقايقي براي حضور در جلسه فني و صرف ناهار به سالنهاي ديگر هتل رفتند.

اكثر بازيكنان پرسپوليس با چهرههايي درهم در اردو حاضر شدند و به نظر ميرسد هنوز هم مشكالت آنها حل نشده است.

همچنين محمد انصاري كه با وجود مصدوميتش به هتل المپيك آمده بود در برخــورد با كادرفني نفت تهــران برخورد گرمي داشــت و با محمد دايي و محســن خليلي خوش و بش كرد و عكس يادگاري گرفت. از سوي ديگر علي دايي هم با برخي بازيكنان اين تيم برخورد گرمي داشت.

به غيــر از نفــت تهــران، تيمهاي ذوبآهــن و پيكان هــم در هتل المپيك حضور داشتند كه جري بنگستون مهاجم سابق پرسپوليس و فعلي ذوبآهن ساعاتي قبل از رويارويــي دو تيم برخورد گرمي با همبازيان سابق خود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.