كاشاني: بازيكنان بايد قهرمان اخالق باشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس هيات مديره كه از جلسه داورزني با طاهــري و احتمــال تغييرات در باشــگاه پرســپوليس بي خبر اســت ميگويــد: «هر مقطعي آدمهاي خاص خــودش را ميطلبد. اگــر يك تيم باشــگاه شــود، آدمهاي خاص خودش را در تمام زمينهها ميطلبد. اميدوارم اين عمل مثبت و پلكاني رو به رشــد باشد. در اين دو سال خيلي زحمت كشيده شد. طاهري مصوبــات هيات مديــره را خوب انجــام داد. اميدوارم شــرايط براي ادامه كار فراهم باشد.» جعفر كاشــاني در پاســخ به اين سوال كه آيا با اعتصاب مشكل بازيكنان حل ميشود يا نه ميگويد: «اينها مشــكلي نيست. اين بچهها را بايد هدايت و ارشاد كرد و گفت كه فقط عنوان قهرماني به شما شخصيت نميدهد. االن شما قهرمان شــديد؛ فردا توقع مردم از شما بيشتر ميشــود. ســال آينده عالوه بر اينكه قهرمان ميشــويد بايد از نظر اخالقــي هم در جامعه قهرمان باشــيد. بايد با بچهها صحبت كرد تا هدايت شــوند. اينها هر كــدام با فرهنگهاي مختلفي به باشــگاه آمدهاند. انشــاءا... موفق باشند.» كاشــاني ميگويد: «بازيكنان بايد در اين مقطع با عملكرد و كردارشــان ســرمايه فرداي خــود را فراهم كنند چون عمر فوتبال خيلي كوتاه اســت ولي عملكردشان در تاريخ ثبت ميشــود و هميشه همراهشــان است. اميدوارم باشــگاهي داشته باشــيم كه در آن منيت نباشــد. هر كســي در جايگاه خودش بخصوص از وجاهت پيشكسوتان (سه بار تكرار ميكنــد) و هوادارانش بــراي پويايي فرهنگ باشگاه، استفاده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.