نميتوانستيم بدون رضايت اوليا هاني را ببريم

روایت مدیر اداري پرسپوليس از اتفاقات جشن قهرماني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از مصاحبه پدر هادی نوروزی كه گفته بود حسين عليپور مدير اداری باشگاه پرســپوليس با شروع جشن آنها را رها كرده و كمــك نكرده تا هانی به جشن قهرمانی پرسپوليس بپيوندد حاال عليپور ايــن ماجــرا را از زبان خودش توضيح می دهد: «برنامه كه شروع شد، من قصد داشــتم همراه هاني به سمت زميــن بروم كه عمويش هم بلند شــد. از آنها خواســتم كه در CIP باشــند و من مراقــب هاني خواهم بود ولي اصرار داشتند كه خودشان در كنار هاني باشند. شــايد هم به آنها گفته شده بود كه اين كار را بكنند اما من در جريان نيستم. به هر حــال عموي هاني هم همراه ما آمد كه ماموران جلوي مــا را گرفتند. طبعا چانهزنيهايي داشــتيم. آقاي حميسي رييس حراست فدراســيون فوتبال هم آنجا بودند كه به ايشان گفتم اين هاني اســت و ميخواهيم او را به كنار زمين ببريم و در ادامه برنامه حاضر باشــد كه ايشــان به من گفتند االن به خود من و آقاي بهاروند هم اجــازه ندادهاند كه رد بشــويم. كمي زمان برد تا مشــكل برطرف شود اما مشــكلي براي اجراي برنامــهاي كــه در نظر داشــتيم وجود نداشــت. پدربزرگ هاني هم خودش را به كنار زمين رســانده بود. ما در حال حركت به ســمت زميــن بوديم تا من هانــي را تحويل بچهها و ســيد جالل بدهم كه ديــدم پدربزرگش با ناراحتي آمد و همراه عمويــش بچه را برخالف ميل باطنيش از مــن گرفتند و رفتند. حتي عموي هاني طوري من را هل داد كه من و هاني بــه زمين افتاديم. هاني ميخواست و دوست داشت وارد زمين بشود ولي ما نميتوانستيم برخالف ميل اولياي او و بــه زور كاري انجام بدهيم. به اين ترتيب بر خالف ميل خودمان و هوادارانمان نتوانستيم برنامه دادن جام به دســت هاني و دور افتخار و قهرماني تيم همراه با او را اجرا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.