كامنتها بسته شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنــان پرســپوليس كه بعد از اعتصاب ســه روز گذشته مورد هجمه انتقادهاي بيشــتر هوادارانشــان قرار گرفتنــد از مواجهه با آنهــا در فضاي مجازي هم هــراس دارند. در واقع بعد از اينكه نظرات انتقاد آميز در صفحات آنها زياد شــد بازيكنان اقدام به بستن بخش كامنتهاي خود كردند تا از اين انتقادها در امان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.