تماشای تئاتر به جای تمرین

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عصبانيترين بازيكن پرســپوليس، مهدي طارمي بود كه به جاي تمرين، تصميم گرفت به تماشــاي تئاتر بنشــيند. طارمى البته در اين راه تنها نبود و يكي ديگر از معترضان پرســپوليس يعني محســن مسلمان هم كه رابطه بسيار صميمانهاي با طارمي دارد، او را همراهي كرد و دو بازيكن در يكي از روزهاي اعتصاب به تماشاي تئاتر كمدي «پپرونى برای ديكتاتور» با بازی پژمان جمشيدی و محسن كيايى نشستند. ايــن نمايش به كارگردانى علي احمدی روي صحنه رفته و طارمي و مســلمان هم در كنار ســاير تماشــاگران، از ديدن «پپروني براي ديكتاتور» لذت بردند. پس از پايان اجرا، مســلمان و طارمي به پشــت صحنه رفتند و در كنار پژمان و ساير عوامل نمايش، اين عكس را به ثبت رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.