لیگ جای بیمسوولیتها نیست

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

تمرين نكردن پرسپوليسيها در بازي ديروز آنها مشهود بود و بيتفاوتي و انگيزه پايين را ميشــد در چهره بازيكنان اين تيم ديد. حال با يك پرسش كليدي مواجهيم: «آيا تيمي كه 4 هفته مانده به پايان ليگ قهرمان شده، حق دارد در ساير مسابقات بيتفاوت و اينگونه بيمسووليت ظاهر شود؟»

هفتههاي پاياني ليگ براي بســياري از تيمها حساس است؛ مثال همين ذوبآهن كه در رقابتي ســخت با همشهرياش سپاهان براي كســب رتبه چهارمي ميجنگد تا سهميه آسيا را بگيرد. ديروز سپاهان در اصفهان رقابت سخت و نفسگيري با تراكتورسازي داشت و هر كدام از تيمها با انگيزههاي متفاوت با جان و دل بازي ميكردند. ســپاهان براي چهارمي و پيشــي گرفتن از ذوبآهن و شاگردان قلعهنويي براي رقابت با استقالل بر سر دوم شدن و قطعي كردن سهميه آسيا. در مشــهد هم پديده با استقالل تهران بازي داشت. براي پديده هم نتيجه حساسيت بااليي نداشت و آنها هم نه خطر سقوط را احساس ميكردند و نه بخت كسب سهميه را داشتند.

با اين حســاب اگر پرســپوليس يا پديده بيانگيزه در زمين حاضر شــوند، اجحاف و ناجوانمردي در حق ساير تيمهاي ليگ ميشود كه براي اهداف خود در زمين ميدوند.

تا زماني كه ليگ تمام نشــده، تمام تيمها – چه آنها كه انگيزه دارند و چه آنها كه ديگر به امتياز گرفتن فكر نميكنند – بايد جوانمردانه در زمين حاضر شوند و اجازه ندهند كه به ساير تيمها آسيب وارد شود. با تمرين نكردن پرسپوليســيها و بيانگيزه بازي كردن آنها، ســپاهان لطمه خورد، چرا كه اگر ذوبآهن متوقف ميشــد، ديگر تيم اصفهاني يك هفته مانده به پايان به رتبه چهارم ميرسيد.

به همين دليل همه واكنش منفي نســبت به تمرين نكردن پرسپوليســيها نشــان دادهاند تا آنجا كه كميته اخالق براي رعايت عدالت و صيانت از ســالمت مســابقات اعالم كرده كه با اين موضوع برخورد خواهد كرد. مشابه اين اتفاق در ليگ دسته اول رخ داده؛ آنجا هم شاهد هفتههاي پاياني هســتيم و حساسيتهاي صعود و سقوط به هفته پاياني رسيده اســت اما ديروز خبري منتشر شد كه بازيكنان تيم آلومينيوم اراك به خاطر دريافت نكردن مطالبــات خود، تمرين را تعطيل كردهاند. وقتي به برنامه بازيها و جدول ليگ دســته اول نگاه ميكنيم، آلومينيوم نه بخت صعود دارد و نه از بابت سقوط تهديد ميشود و هفته پاياني برايش تشــريفاتي است اما حريف اراكيها، لبه پرتگاه ســقوط ايستاده و چشم به اين بازي دارد. حريف آلومينيوم در بازي پاياني ليگ دســته اول، فجرسپاســي شيراز است كه بايد با پيروزي در اين مسابقه از خطر سقوط به دسته دوم فرار كند.

مسابقه آلومينيوم – فجر، نه فقط براي اين تيمها كه براي ساير فانوس به دستهاي ته جدولي مهم و سرنوشتساز است.

به نظر ميرســد در اين زمينه فدراســيون فوتبال، كميته انضباطي و اخالق با شدت بيشــتري بايد به موضوع ورود كنند و اجازه ندهند كه بيمســووليتي برخي تيمها، به ضرر ساير تيمها شود و سقوط و صعود تيمها با بيمسووليتي عدهاي اندك به مخاطره بيفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.