افتخاري: اگر تیم قوي نبندم، از استقالل ميروم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رضا افتخاري مدیرعامل اســتقالل در خصوص شــایعات برکنارياش از استقالل اینطــور حرف ميزند: «چنیــن چیزي را تکذیب ميکنــم، وزارت ورزش عاقلتر از این حرفهاست که با یک شکست چنین تصمیمي بگیرد. وزارت ورزش عملکرد من را بررســي خواهد کرد، ما این همه بازي بردیم امــا برخيها آن را نادیده ميگیرند. کســاني که چنین صحبتهایي را مطرح ميکننــد، پیش از این هــم این حرفها را زده بودند. آنها منتظر چنین شکســتي بودنــد اما مــا کار خودمــان را ميکنیم. هــر موقــع وزارت ورزش احســاس کرد، عملکردم ناموفق بوده، رودربایســتي ندارم و خداحافظي ميکنم اما کلیات بحث من چیز دیگري اســت. باشگاه استقالل باالي 100 میلیارد بدهي دارد، چه کســاني این بدهي را برجاي گذاشــتند؟ کاري کردند کــه نميتوانم 4 بازیکن بزرگ جذب کنم، من نميخواهم در حال حاضر عامالن این مشکالت را معرفي کنم، هنر من این است که مشکالت را جمع و جور کنم. باشگاهي به من تحویل داده نشده که حسابهایش شفاف باشد.»

او دربــاره احتمــال جدایــياش از اســتقالل ميگوید: «اگر غیر از این باشد و تیمي قوي نبندیــم، نميمانم. ما تجربه تلخي در امارات داشتیم و این شکست به همه تلنگر زد. برزیل هم شکست سنگیني برابر آلمان پذیرفت اما آنجا مدعي نداشتند که بخواهند تیم را تخریب کنند. در ایران کساني را داریم که ميخواهند هواداران را ناامید کنند. اینها همان کساني هستند که بعدها دوباره به خانهشــان ميروند. هوادار اســتقالل این موضــوع را فهمیده که تیم در یک ســال گذشــته با دست خالي چه کار کرد. ما زماني نایبقهرمان شــدیم که استقالل در نیمفصل دوم از نقل و انتقاالت محروم شــد، از طرفي همــه به برد عادت کرده بودند و این شکســت ســنگین بود. به هــواداران ميگوییم کــه در این اتفاق هیچ کســي از مدیریت، کادرفني گرفته تا بازیکنان کوتاهي نکردند. ما همه امکانات را براي تیم فراهم کردیم، بهترین هتل را گرفتیم و حتــي قبل از دیدار با العین 40 هزار دالر به آنها پاداش دادیم.»

افتخــاري حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «اگر قرار است با این همه تجربه بروم، هــر کســي بیاید 3 ماه هــم دوام نميآورد، چرا که بدهي باشگاه وحشتناك اســت، این صحبتها خودزني اســت که بگوییم ميآیم و مشــکالت باشگاه را حل ميکنم، اگر بدانم کــه گروهي ميآیند و مشــکالت باشــگاه را زیــر و رو ميکنند مطمئن باشــید خودم ميروم، من نگران این هســتم که بروم و تمــام زحماتي که کشیده بودیم یک شبه از بین برود.»

*** مدیرعامــل اســتقالل در انتهــاي مصاحبهاش بار دیگر به بدهيهاي گذشته استقالل اشاره کرده. ظاهرا هر وقت بحث اخراج افتخاري مطرح ميشود یا هواداران این باشگاه در صفحه وزیر ورزش و جوانان خواســتار برکناري او ميشوند، مدیرعامل اســتقالل بــا زیرکي خاصــي بدهيهاي پیشین را وسط ميکشد تا اوضاع را آنقدر در گذشــته وخیم جلوه دهد که راهي جز ماندنش در استقالل براي وزیر ورزش باقي نماند. افتخاري و زیرمجموعهاش اســتاد بازي با ادبیات هســتند. آنها تا همین دو هفته قبل که فدراسیون فوتبال اعالم کرد تیمهاي بدهکار حق جذب بازیکن خارجي را ندارند مدام ميگفتند ما بدهي نداریم تا بتوانند بازیکنان خارجي مورد نظرشان را جذب کنند!

این همه تناقض براي چیســت آقاي مدیر؟ شما که مدعي هستید هر گروهي به استقالل بیاید بیش از 3 ماه دوام نميآورد چــرا خودتان بــه ادامه مدیریــت در این باشــگاه اصرار دارید؟ آقاي افتخاري لطفا کمي روي حافظهتان کار کنید. بد نیست کمي فسفر بخورید. براي مغز خوب است.

اما افتخاري در ایــن مصاحبه دوباره از بدهيهــا گفتــه. او حتي مدعي شــده اســتقالل 100 میلیارد تومان بدهي دارد در حالي کــه توفیقي یکي از مســووالن استقالل یک هفته پیش اعالم کرد باشگاه استقالل فقط یک پرونده باز در فیفا دارد و اگر این پرونده را ببندد دیگر هیچ شکایتي در فیفا از استقالل نخواهد بود. حال چطور در عرض یک هفته دوباره ماجراي بدهيها وســط ميآید؟ افتخــاري در حالي مدام به دنبال توجیه نمایش ضعیف اســتقالل در آســیا اســت و پي در پي بــه بدهيها اشاره میکند که پرسپولس با بدهیهایی چشمگیر (شاید بیش از دو برابر استقالل) قهرمان لیگ شد. اگر بدهی داشتن از نظر افتخاري دلیلي بر توجیه قهرمان نشــدن اســتقالل است چرا پرسپولیس ميتواند با انبوهي بدهي انباشته قهرمان لیگ شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.