کاریکاتور بازیکنسازی در فصل تعطیلی مدارس

Iran Varzeshi - - صفحه اول - فرشاد كاسنژاد ‪Farshad Casnejad‬

فوتبــال ایران یک پــروژه بــزرگ را فراموش کرده، پــروژهای کــه از اصلیترین راههای درآمدزایی در فوتبال حرفهای اســت اما در ایران جایگاه قابل اعتنایی در ســاز و کار باشــگاهداری ندارد. کشف و پرورش بازیکن و پروســه رساندن آن به درآمدزایی یا بهرهبرداری از نیروی انسانی در یک باشگاه، در ذهن مدیران در فوتبال ایران تعریف نشده و چارچوبهایش روشــن نیست. این پروژه در حد یک حرف باقی مانده، حرفی که گاهی به «ادای مدیریت» از سوی مدیران تنزل پیدا میکند.

باشگاههایی مثل اســتقالل و پرســپولیس تیمهای پایه را محلی برای درآمدزایی چهرههای قدیمی باشگاه میدانند و با نامگذاری خندهدار «آکادمی» روی چند تیم پایه، با حضور مربیان غیرمتخصص و مدیریت غیرمســوول، هیچ برنامه روشــنی برای آینده ندارند و بازتاب همین سرمایهگذاری بیســرانجام و نامنظمشان را نیز ندیدهایم. توجیه استقالل و پرسپولیس برای بیبهره ماندن تیمهای پایه همیشه این است که توقع دائمی تماشــاگران قهرمانی و کسب جامهاست و باید با استخدام ســتارهها موفقیت را رقم زد. انگار که تضادی وجود دارد در ســرمایهگذاری برای فردا و موفقیت برای امروز و انگار نه انگار که امروز همان فردایی است که پیشترها به فکرش نبودهاند.

اگر به اصفهان بروید، بیشــتر حیرت زده میشــوید. دو تیم متمول فوتبال ایران در اصفهان در تمام سالهای اوجگیریشان در لیگبرتر بازیکن بومی نساختهاند و همیشه با بودجههای بزرگ زندگی باشــکوه و روزمرهای را سپری کردهاند. در سپاهان و ذوبآهن خبری از موج بازیکنان اصفهانی که در تیمهای پایه ســپاهان و ذوبآهن ســاخته شده باشــند، نیست و معلوم نشــد چرا در بیش از یک دهه اخیر که اصفهان دو تیم متمول در لیگ برتر داشت، جامها برد و قهرمانیها را به نام خود رقم زد، یک نسل اصفهانی از فوتبال اصفهان پیدا نشــد؟ اصفهانیها با باشــگاهداری دولتی و صنعتی به ریاست فدراسیون فوتبال هم رسیدند اما دریغ از یک نسل فوتبال که در اصفهان ساخته شده باشد.

در باشــگاههای متمولی که به دلیــل بیطرفدار بودن، هرگــز توقع موفقیتهای آنچنانی هم از آنها وجود ندارد، خبری نیســت و به بازیکنسازی اعتنا نمیکنند. پیکان و سایپا را ببینید. در پیکان گادوین منشا ســتاره میشود و بدون آنکه قرارداد بلندمدتی داشته باشد و درآمدی برای پیکان ایجاد کند، به پرسپولیس میرود. چرا پیکان نباید در تیمهای پایهاش ســازنده بازیکنانی جوان و درجه اول باشد تا بتواند بخشی از هزینههای بیبازگشت باشگاهداری را جبران کند؟

سایپا یک عمر است که با ابراهیم صادقی و عنوان نارنجی وفادار دلش را خوش کرده؟ چرا در این ســالها نارنجی وفادار تنها صادقی بود و چرا یک نســل از ســایپا ندیدیم که بدرخشد و عنوان نسلی را که در سایپا ساخته شده، در فوتبال ایران مطرح کند؟

اینکه فوالد خوزستان تشکیالتی برای تیمهای پایهاش راه انداخته، شاید تنها خبر امیدوارکننده در این بحث باشد اما ســیاهی ماجرای کشف و پرورش بازیکن در فوتبال ایران آنچنان پررنگ اســت که هر نوری در آن محو میشود. فصل تعطیلی مدارس آغاز شــده و جلوه بیمزهای از جریان بزرگ آموزش در فوتبــال ایران را در مدارس خصوصی فوتبال خواهیم دید، در بنگاههای اقتصادی، بدون خروجی فنی و آموزشی و کاریکاتوری از همانچه باید در بزرگترین باشگاههای ایران تماشا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.