23 باشگاه در فيفا پرونده دارند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در اطالعیهای زمان پاســخ به اســتعالم صورت گرفته از فیفا را مشــخص کــرد. پیرو مصوبه مورخ 24 اســفند 1395 هیات رییسه فدراسیون، مبني بر محرومیت باشــگاههاي داراي احکام قطعي محکومیــت در نهادهاي بینالمللــي از ثبت قرارداد با اشــخاص خارجي و نیز در پي مکاتبات صورت گرفته از ســوي فدراسیون و ســازمان لیگ و همچنین درج اطالعیــهاي در تاریخ یکم خرداد 1396 کمیتــه تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در ســایت فدراسیون، به اطالع ميرســاند که مدیرعامل یا نماینده تام االختیار باشــگاههاي داراي پرونده با وضعیت نامشــخص، مطابق جدول زمان بندي ارائه شده، اقدام به حضور در جلسه و ارائه مستندات مربوطه و تعیین تکلیف پروندههاي نامشخص خود کنند. کمیته تعیین وضعیت بر اساس پاســخ اســتعالم صورت گرفته از فیفا و مستندات ارائه شــده توسط باشگاهها اقدام به اعالم نظر خواهد کرد. در حال حاضر باشــگاههایي که باید براي تعیین تکلیف خود اقدام کنند به 23 باشــگاه ميرســند که پرسپولیس و استقالل هم در میان آنها هســتند. -1 پرســپولیس -2 ســیاه جامگان -3 نفت تهران -4 صباي قم -5 اســتقالل -6 پدیده -7 استقالل خوزستان -8 صنعت نفت آبادان -9 تراکتورسازي 10 - ملوان بندرانزلي 11 - استقالل اهواز -12 سپاهان -13 راهآهن 41-شاهین بوشهر -15 شهرباران (داماش) -16 نفت مسجد سلیمان 71-فوالد یزد -18 برق شــیراز -19 شــهرداري بندرعباس -20 پاس همدان -21 مس رفسنجان -22 ابومسلم خراسان -23 داماش ایرانیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.