تيمهای ليگ قهرمانان آسيا مشخص شدند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

با صعود اوراوا ردز و شــانگهاي •••• هشــت تیم مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آســیا مشخص شــدند. در آخرین روز بازيهاي یک هشــتم نهایي این مســابقات اوراوا ردز ژاپن توانست شکســت بازي رفت مقابل ججو یونایتد کره را جبران کند و جشــن صعود بگیرد. تیم ژاپني که بازي رفت را با دو گل باخته بود، در بازي برگشت شروعي کوبنده داشت و در نیمه اول توسط کوروکي و لي به گل رسید. این نتیجه در نیمه دوم هم پابرجا بود تا بازي به وقت اضافه برود. سرانجام موریواکي در دقیقــه 114 زننده گل صعود اوراوا بود. ججــو از دقیقه 81 این بازي ده نفره بود و دو بازیکــن دیگر این تیم در دقیقه 120 اخراج شــدند. ججو آخرین تیم کرهاي باقیمانده در لیگ قهرمانان آســیا بود. این اولین بار از ســال 2009 اســت که کره نمایندهاي در یک چهارم نهایي مسابقات ندارد. دیروز شانگهاي •••• هم موفق شــد با پیروزي 3 بر 2 در خانه جیانگسو سونینگ و با برتري 5 بر 2 در مجموع صعود کند. در این دوئل تمام چیني، هالک برزیلي ستاره زمین بود که براي شانگهاي یک گل زد و یک گل ساخت. یک روز قبل کاوازاکي فرونتال و گوانژو اورگرانده هم به این مرحله رســیده بودند تا در شرق آسیا شــاهد حضور دو تیم از چین و دو تیم از ژاپن باشیم. در غرب آسیا هم پرسپولیس، الهالل و االهلي عربستان و العین امارات مربع نهایي را کامل ميکنند. قرعهکشي این مسابقات ماه ژوئن برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.