سرمربی‌سبزپوشان‌از‌كره‌م ‌یآيد اميد نمازی، سرمربی جدید ذوبآهن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دیروز در آخرین ساعات کار روزنامه خبر رســید که امید نمازی با باشگاه ذوبآهن برای هدایت این تیم به توافق رســیده و به احتمال بسیار زیاد در لیگ هفدهم روی نیمکت این تیم مینشــیند. ذوبآهن یکی از آخرین تیمهای لیگ اســت که هنوز تکلیف سرمربیاش روشــن نشده و در روزهای گذشــته از امیر قلعهنویی به عنوان گزینه مربیگریاش نام برده میشــد، هرچند ادامه کار با مجتبی حسینی هم وجود داشت. وحید نمازی، دستیار سابق کیروش در تیم ملی است که این روزها به عنوان یکی از مربیان تیم جوانان آمریکا در جام جهانی جوانان به سر میبرد و تیمش امروز در یک هشــتم نهایی باید با نیوزیلند روبرو شود. نمازی بعد از ترك تیم ملی ایران به تیمهای پایه آمریکا پیوســت. او ســرمربی تیم نوجوانان است و در تیم جوانان یکی از دستیاران محســوب میشــود. انتخاب نمازی برای هدایت ذوبآهن با توجه به ناآشنایی او با فضای فوتبال باشگاهی در ایران تصمیمی غیرمنتظره به نظر میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.