برگزاري جلسه منصوریان و افتخاري براي فهرست ورود و خروج

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بــه دنبال شکســت ســنگین 6 بر یک اســتقالل مقابــل العین امــارات و حذف از لیــگ قهرمانان آســیا، رضــا افتخاري بــا علیرضــا منصوریان صحبت کــرده و به او گفتــه که بایــد تیمش تقویت شــود. مدیرعامل اســتقالل دنبال این اســت که یک دســتیار خارجي یــا ایراني بــه کادر فني اســتقالل براي فصل آینــده اضافه شــود. همچنین قــرار اســت در روزهاي آینده جلســهاي بــا حضــور افتخاري و منصوریــان برگزار شــده تا در مــورد فهرســت ورود و خروج تصمیمگیري شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.