تبریك کیروش به پرسپوليسیها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســرمربي تیم ملي ایران در راستاي توجهي که به شرایط تیمهاي ایراني در رقابتهاي معتبر آسیایي داشته، اینبار صعود شاگردان برانکو ایوانکوویچ به جمع هشت تیم برتر آسیا را تبریک گفت. کارلوس کیروش ، ســرمربي تیم ملي کــه اکنون اردوي شــاگردانش در اتریش در حال برگزاري است، در پیامي نســبت به صعود تیم پرسپولیس به مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد و آن را تبریــک گفت. او با اشــاره به اینکه بازی پرسپولیس و لخویا را شاگردانش دنبال ميکردند در ایــن خصوص نوشــت: «تیمملي بــازي لیگ قهرمانان آسیا را تماشا کرد. پرسپولیس به مرحله بعدي صعود کرد، از طرف تیمملي در اتریش این پیروزي را تبریک ميگوییم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.