پيرواني: من انتهاي صف هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

هم ناراحت است هم خوشحال. ناراحت به دليل انتقادهايي كه برخي از آنها غير منطقي است و خوشحال از اينكه همه از تيم جوانان انتظار صعود داشتند و حاال با حذف از جام جهاني خيليها لب به انتقاد گشودهاند. اميرحسين پيرواني به اين انتقادها احترام ميگذارد و فقط از برخي ناراحت است كه دنبال تسويه حساب شخصي بودهاند و البته مطرح شدن دوباره نامشان در فوتبال ايران. او در تازهترين صحبتهاي خود از روزهاي پس از حذف گفت و سختيهايي كه پس از بازگشت به ايران كشيده است.

وقتي تيم جوانان از جام جهاني حذف شــد، انگار عدهاي منتظر اين اتفاق بودند تا انتقادهاي عجيب و غير منطقي شــان را آغاز كنند. هجمه بســياري عليه شما و نه بازيكنان تيم جوانان بهوجود آمد كه برخي از آنها ارتباطي با منطق فوتبال نداشت. با اين هجمهها چطور كنار آمديد؟

جــام جهاني بــراي ايران تمام شــد اما اين مســابقات درسهاي بزرگي بــه ما داد كه در آينده ميتواند كمك شــاياني براي فوتبال ما باشــد. در بخش حامي مالــي، برگزاري، داوري، اســكان تيمها، تداركات و خيلي از مسائل ديگر. از آنجايــي كه بخــش فني تيم بــه من مربوط ميشود، بايد پاسخگوي انتقادها باشم. خوشحالم تيم جوانان به جايگاهي رسيد كه پس از شكست مقابل پرتغال، آن هــم در دقايق پاياني خيليها انتقاد كردند و ما را تحت فشار قرار دادند. اين انتقادها خوشحالي دارد؟

براي من قطعــا. ما به پرتغــال باختيم. تيمي كه ســابقه قهرماني در جام جهاني جوانان را در اختيار دارد و تيم بزرگساالن اين كشور نيز عنــوان قهرماني اروپا را به دســت آورده. همين پرتغــال كه بــا اختالف يك گل ما را شكســت داد، در مرحله حذفي ســه گل وارد دروازه كره جنوبــي كرد و البته چندين گل هم نزد. شــايد اگــر مهاجمان پرتغــال كمي دقــت ميكردند ميتوانســتند كره را با 8 گل شكســت بدهند. كرهاي كه ميزبان جام جهاني بود و مســووالنش تمهيدات ويژهاي انديشــيده بودند تا اين تيم به مراحل باالتر برسد.

از ناراحتــي تان هــم بگوييد. كدام انتقادها بيشتر شما را تحت تاثير قرار داد؟

انتقاد خوب اســت اما بايد با بررسيهاي فراوان رسانهاي شــود. وقتي ميخواهيم درباره يك موضوع انتقاد كنيم بايد مســائل مختلف را مورد ارزيابــي قرار بدهيم. هــر كاري كه انجام ميشــود، هم نقاط ضعف دارد و هم نقاط قوت. كارشــناسها بايد ابتدا مسائل را بررسي كنند و ســپس راهكارهاي جديد ارائه بدهند. اين روال و اصول اســت كه در تمام دنيا پياده ميشود اما بودند دوســتاني كه هيچ گونه هدفي جز تسويه حســاب شــخصي، نه با من كه با فوتبال ايران نداشــتند. آنها چون در مقطــع فعلي جايگاهي در فوتبال ايران ندارند، خواستند با اين انتقادها كمي مطرح شوند و در بورس قرار بگيرند.

ميشــود بگوييد چه كســاني؟ مثال ميزنيــد كه از كــدام انتقادهــا ناراحت هستيد؟

من اســم از كسي نميبرم اما دوستاني كه امتحان خود را به بدترين شــكل پس داده بودند. آنهــا فرامــوش كردهاند كه در زمان حضورشــان چه شــرايطي براي فوتبال ايران رقــم زدند. 25 سال اســت در فوتبال ايران حضور دارم. بهعنوان فوتباليســت، مربي و مدرس. هيچ وقت به خودم اجــازه ندادهام كه عليه همــكارم حرفي بزنم. اين اصول مربيگري اســت و البته معلمي. من معلمي هســتم كه اگر در تيم جوانان نباشــم، از فوتبال مــيروم و تدريــس ميكنم. من بحــث خودم را نميكنم اما براي بچههاي ‪19 81،‬ سالهاي ناراحت شدم كه تا اين حد تالش كردند، زحمت كشيدند و انتظار ايــن بود كه مورد حمايت قرار بگيرند اما اين اتفاق از سوي برخي كارشناسها رخ نداد.

اما بيشــتر هجمهها روي شما بود، نه بازيكنان.

حرف من اين اســت كه بازيكنان جوان از حــاال ياد ميگيرند كــه ميتوانند بي رحمانه به بازيكني ديگر يا مربيشــان حمله كنند. اين نميتواند درس خوبي براي آنها باشــد. ما نبايد دنبال تسويه حساب شــخصي باشيم. من بارها گفتهام كه مســووليت شكست را ميپذيرم. اگر صفي از مربيان و كارشــناسهاي فوتبال باشد، مــن انتهاي صف هســتم. خيلي از دوســتان و كارشناسها هستند كه جلوي من قرار ميگيرند. حرف من اين است كه برخي انتقادها نه تنها به مــن كه به بازيكنان هم ضربه ميزند و براي آنها بدآموزي دارد.

شــايد بگوييد اتفاق اما بپذيريد كه ايران ميتوانست به مرحله بعد صعود كند.

صــد در صد حرفتان را قبول دارم اما اگر صعود ميكرديم فقط يــك اتفاق رخ داده بود و بــس. ما اگر 10 بار با پرتغــال بازي كنيم، قطعا 9 بار شكســت ميخوريم و شايد در يك بازي و بر حســب اتفاق مساوي كنيم يا حريف را ببريم. فوتبالــي كه پرتغــال ارائه ميداد بــا فوتبال ما تفاوت داشــت. واقعا نميشــود 16 سال در جام جهاني حضور نداشــت اما در نخســتين حضور انتظار صعود به مرحله بعد را داشــت. من مربي بلند پروازي نيســتم. فوتبال ايران شرايط حضور در جمــع تيمهاي برتر را نــدارد. اين را هم من ميدانم و هم برخي كارشناسها كه انتقاد كردند و تيم جوانان را زير ســوال بردند. اگر واقعبينانه به فوتبال نگاه كنيم بايد ابتدا جايگاه مان را براي صعود به جام جهاني مســتحكم كنيم و ســپس به فكر حضور در مرحله دوم مســابقات باشــيم. اين منطقي نيســت كه 16 ســال نباشيم اما به محض حضور انتظــار صعود از مرحله گروهي را داشته باشيم.

براي هدايت تيــم المپيك صحبتي با شما انجام شده؟

نه. هيــچ صحبتي انجــام ندادهايم. فعال مشغول استراحت هســتم تا ببينم چه شرايطي پيش ميآيد.

ما نبايد دنبال تسويه حساب شخصي باشيم. من بارها گفتهام كه مسووليت شكست را ميپذيرم. اگر صفي از مربيان و كارشناسهاي فوتبال باشد، من انتهاي صف هستم. خيلي از دوستان و كارشناسها هستند كه جلوي من قرار ميگيرند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.