بدنساز تیم ملي: شرایط بازیكنان را ارتقا بخشیده ایم کار با کیروش تجربهای بي نظير است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي بدنســاز تيم ملي فوتبال معتقد است كه عملكرد و كارآيي بازيكنان در سطح باالي تمرينات بسيار مهم و حياتي است. ديگو جياچينو، مربي بدنساز تيم ملي فوتبال درباره اينكه تا چه حد عملكرد و كارآيي بازيكنان در ســطح باال در تيــم ملي ايران اهميت دارد، ميگويد: «هــدف اصلي ما جمع آوري بهترين اطالعات در مورد بازيكنانمان اســت تا اينكه به بهترين نتايج رسيده و بهترين تصميمــات را در موقعيتهاي مختلف بگيريم. ســعي داريم حداكثر بار تمريني فردي را روي بازيكنان شناســايي كنيم. در واقــع بار تمريني كلي را براي گروه تعيين ميكنيم و ســپس بار تمريني فردي را با ســوابق بازيكن مقايســه كرده تــا پروفايــل آنها را بهتر تعريــف و عكس العملها و تكامل آنهــا را پيش بيني كنيم. برنامه ما اين اســت كــه كار را براي بازيكنان ملي باشــگاههاي ايراني و بازيكنــان لژيونر تيم ملي كه در اروپا بازي ميكنند، تنظيم و ســازگار كنيم كه معموال بازيكنان در شــرايط و شــدت متفاوتي كار ميكنند. بنابراين تمام اين كارآييهاي سطح باال براي برنامهريزي و بهترين تصميم حياتي هســتند.» مربي بدنساز تيم ملي در پاســخ به اين ســوال كه چگونه اين فرصت را به دســت آورديد تا براي نخستين بار با تيم ملي كار كنيــد؟ ميگويد: «كارم را بــا تيم ملي ايران و كارلــوس كیروش پيش از جــام جهاني برزيل آغاز كردم. او براي دســتيابي به اين اقدام علمي در كار تيــم ملي من را دعــوت كرد. معتقدم كه ما توانســتيم تا شــرايط عمومي بازيكنان را ارتقا بخشــيده و همچنيــن آنها را به جهت رشــد در حرفه خود كمك كنيــم. بهعنوان مثال ما امروزه بازيكنان بيشــتري در اروپا داريم و بدون شــك بهعنوان تيم، شــرايط بهتري را ساختهايم كه در مســابقه با ساير تيمهاي ملي طراز اول دنيا حرفي براي گفتن داريم.» وي در ادامه نظرش را در خصوص شور و اشــتياق هواداران ايراني باور نكردني بيان ميكند: «من اهل آرژانتين هستم و از كشــوري ميآيم كه اشتياق زيادي براي فوتبال در آنجا وجود دارد. من پيش از اين هيچ وقت در آســيا كار نكرده بودم اما آنچه كه ديدم، اشتياق باورنكردني از ســوي هواداران ايراني است. شور بي نظيری در هواداران ايراني است كه تيم ملي خود را تشــويق و حمايت ميكنند. اين يك امتياز و مزيت اســت كه درون زمين باشــي و فضاي ويژه فوتبــال ايراني را تجربه كنــي.» ديگو جياچينو در خصــوص اينكه نظرش در مورد كار با كارلوس كیروش چيســت ميگويد: « با توجه به دانش، عملكرد و حرفه او در فوتبال، اين هم يك تجربه بي نظير است. حرفهايگري و خواســتههاي او همه ما را به سمت انجام بهترين كارها و روز به روز بهتر شدن پيش ميبرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.