دستيارمظلوميدربايرنمونيخ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مربي آلماني اســتقالل در دوران پرويز مظلومي ممكن اســت بهعنوان كمك مربي به باشــگاه بايرن مونيخ بازگردد. ميشاييل هنكه كه در ســالهاي 2011 تا 2012 در كنار مظلومي در تيم استقالل تهران حضور يافت و بهعنوان دســتيار فعاليت كرد، طبق گــزارش برخي رســانههاي آلماني، يكي از گزينههاي سرخپوشــان پرطرفدار مونيخي براي همكاري مجدد اســت. براساس اعالم هفتهنامه اشپورت بيلد، در جريان فصل اخير، مونيخيها پل كلمان، دستيار ابتداي فصل كارلو آنچلوتي را بــه خاطر قبول مربيگري تيم سوانســي از دســت دادنــد. همچنين هرمان گرالند، دســتيار سوم كارلتو نيز در پايــان فصل بهعنوان مديــر بخش آكادمي مونيخيها منصوب شــد. با كنار رفتن اين دو دســتيار، بايرنيها براي فصل بعد نياز به كمك مربي دارند كه گفته ميشــود هنكه يكي از گزينههاي مورد نظر مســووالن اين باشگاه اســت. همچنين برخي منابع نيز از مارک فان بومل، بهعنوان گزينه شــماره 2 نام بردهاند. هافبك هلندي و ســابق بايرن مونيخ كه ســالهاي بسياري را در اين تيم ســپري كرد. تا به حال ديويد، فرزند ارشد كارلتو به پدر و سرمربي ايتاليايي مونيخيها بهعنوان دستيار كمك كرده است. هنكه در 2 دوره مربيگري هيتسفلد در بايرن بهعنوان دســتيار كار كرده است. او با هيتسفلد چند عنوان قهرماني در بوندسليگا را به دســت آورد و البته همراه ايــن تيم به فينال ليگ قهرمانان اروپا نيز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.