دو پيشنهاد ليگ برتري براي سوکاي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنان كليدي اين تيم بود پس از دو فصل دوري از ليگ ايران، شايد برگردد و دوبــاره در باالترين ســطح از فوتبال ايران بازي كند.

سوكاي پس از جدايي از سپاهان به آلباني برگشت تا پيراهن پارتيزاني تيرانا را بر تن كند.

او در طول يــك فصل بازي براي پارتيزانــي، در 31 بازي 21 گل به ثمر رساند و عنوان آقاي گلي ليگ آلباني را به دست آورد.

ســوكاي پس از آن با پيشــنهاد چشمگير مالي از ســوي باشگاه پراک مالزي روبهرو شــد و به شــرق آســيا رفت تا پــول هنگفتي به جيب بزند. او در مالزي هــم گل زد و البته دوباره به آلباني برگشت و در 5 بازي 2 گل ديگر براي پارتيزاني به ثمر رساند.

ســوكاي 29 ســاله حاال بهعنوان بازيكــن آزاد قصد دارد بــه ليگ ايران برگردد. او مذاكراتــي موفقيت آميز با دو باشــگاه ليگ برتري انجام داده و در آستانه توافق با يكي از اين دو تيم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.