کره جنوبي، آخرين حضور فوساتي در قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جواهير ســوكاي، مهاجم ســابق سپاهان كه در طول سه فصل بازي در اصفهان گلهاي حساسي براي اين تيم به ثمر رســاند با دو پيشــنهاد از سوي تيمهاي ليگ برتري مواجه شده و بعيد نيست دوباره به ليگ ايران برگردد.

سوكاي كه در زمان حضور كرانچار و حســين فركي در ســپاهان يكي از

خورخه فوســاتي از پايــان همكاري احتمالياش با تيم ملــي فوتبال قطر پس از بازي كرهجنوبي در هفته هشــتم مرحله نهايــي انتخابي جامجهاني 2018 روســيه خبر داد. خورخه فوســاتي گفت: « تصميم نهايي در مســير جدايــي توافقي ما پس از بــازي كرهجنوبي اتخاذ خواهد شــد. بازي كه شــايد آخرين حضــورم در راس كادر فني تيم ملي فوتبال قطر باشــد.» فوساتي با ســتايش عملكرد تيمــش در بازيهاي مرحله نهايي انتخابــي جامجهاني و تالش بسيار زياد شــاگردانش حوادث كوچكي را مانع صعود قطر به جامجهاني 2018 روسيه عنوان كرد. ســرمربي تيم ملي قطر با اشاره به بازي برگشــت برابر ايران و شكست در تاشكند برابر ازبكستان گفت: «قطر قرباني بيعدالتيهــا و خطاهاي آشــكاري شــد. پنالتيهاي درســتي در هــر 2 بازي براي قطر از سوي داوران گرفته نشد. قطر سزاوار شكســت در اين بازيها نبود و اين اتفاقها باعث از دست رفتن اميدهاي ما براي صعود به جامجهاني 2018 روسيه شد.» همچنين الوطــن قطر از احتمال حضور مانوئل فريرا، سرمربي السد در تيم ملي فوتبال اين كشور پس از كنار رفتن خورخه فوساتي خبر داد. قطر با 4 امتياز قعرنشــين جدول ردهبندي گروه A مرحله نهايــي انتخابي جامجهاني 2018 روسيه در قاره آسيا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.