بيرانوند در اتريش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از ديــدار تيمهاي پرسپوليس و لخويا، دروازهبان سرخ پوشــان به همراه كادر مربيان اين تيم راهي فرودگاه شد تا خود را به اتريش برساند. عليرضــا بيرانونــد كه يكي از دروازهبانهــاي موردنظر كیروش براي برگزاري اردوي تيم ملي پيــش از بازي برابر ازبكستان است به همراه ساير بازيكنان ايــن تيم به تهران بازنخواهد گشت، بيرانوند به همــراه كادر مربيان، پيش از ساير پرسپوليسيها در قطر خود را به فرودگاه رســاند تا نهايتا راهي اتريش شــود و خود را به كــیروش معرفي كند. بيرانوند بــا حضور در اين اردو چهارمين دروازهباني اســت كه به تيم ملي خواهد پيوست تا به همراه حامد لك، رشــيد مظاهري و محمدرضا اخباري دروازهبانهاي حاضر در تيم ملي باشــد. برانكو ايوانكوويچ به همــراه كادر مربيــان خــود و همچنين بيرانوند راهي فرودگاه شدند تا با پايان يافتن فصل فوتبالي پرسپوليســيها، مدتــي را در مرخصــي به ســر ببرند. كیروش نياز مبرمي به حضور بيرانونــد در اردوي اتريش دارد. او چنــد روز قبل هم تاكيد كرد كه بيرانوند را براي حضور در اين اردو ميخواهد و فدراســيون بايــد به هر ترتيبي شده مقدمات حضور دروازهبان پرسپوليس در وين را فراهم كند. با اين تفاسير به نظر ميرسد عليرضا بيرانوند دروازهبان اصلــي تيم ملي مقابل ازبكستان خواهد بود مگر اينكــه اتفاق خاصي رخ بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.