کیروش قيد طارمي را نميزند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طــي روزهاي گذشــته شــايعه عجيبي درباره فهرســت تيم ملي براي بازي با ازبكســتان منتشر شده است. اينكه كیروش قصد دارد روي نام چند بازيكن پرســپوليس خط قرمز بكشد و فقط از بيرانوند و ســيدجالل حسيني مقابل ازبكستان استفاده كند.

اين خبر در شرايطي منتشر شده كه قطعــا كیروش بــه همين راحتي نميتواند قيد مهــدي طارمي را بزند. بازيكني كــه دو گل فوقالعاده مهم و حياتــي مقابل قطر و چين زده و نقش مهمي در صدرنشيني تيم ملي داشته. از طرف ديگر وحيد اميري هم يكي از بازيكنــان مورد عالقه كیروش اســت و ســرمربي تيم ملي به اين راحتي او را از فهرســت نفرات منتخبش حذف نميكند.

شــايد بازيكناني نظيــر انصاري، ماهينــي و ســروش رفيعــي جايــي در فهرســت تيــم ملي بــراي بازي با ازبكســتان نداشــته باشــند اما اينكه كــیروش بخواهد فقــط 2 بازيكن از قهرمــان ليگ بــه اردو دعــوت كند، اتفاقي نيســت كه بتوان به راحتي آن را پذيرفت و قبول كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.