جهانبخش به ازبكستان ميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك ايرانــي تيم آلكمار هلند با تالشهاي كادرپزشكي قطعا تيم ملي را مقابل ازبكستان در مقدماتي جام جهاني همراهي ميكند. عليرضا جهانبخش از دو روز قبــل در اتريش بــه اردوي تيم ملي فوتبال اضافه شــد اما او به واسطه مصدوميتــي كــه از آلكمــار نصيبش شــده، زير نظر كادر پزشكي به صورت اختصاصي كار ميكند. بر اين اســاس پزشــكان تيم ملي در تالش هستند تا جهانبخش را به ديدار تداركاتي با مونته نگرو در روز 14 خردادماه برســانند اما اگر آنها تشخيص دهند كه ممكن است بازي كردنش باعث تشــديد مصدوميت شــود، او در اين مســابقه اســتراحت ميكنــد تا مقابل ازبكســتان صحيح و سالمت حضور داشته باشد.

بر اســاس شــواهد مشخص شده، مصدوميــت جهانبخش قطعــا تا بازي با ازبكســتان بهبود پيــدا خواهد كرد و نگرانــي بابــت غيبــت او در ايــن مسابقه حســاس وجود نخواهد داشت. جهانبخش يكي از بازيكنان كليدي تيم ملي محســوب ميشود كه در بازيهاي مقدماتي جــام جهاني عملكــرد قابل قبولي ارائه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.