تحليل ازبكستان؛ روزي دو بار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضــاي تيــم ملــي فوتبال در اردوي اتريــش نوع بــازي تيم ملي ازبكســتان را به شــكلهاي مختلف آناليــز ميكنند. تيم ملــي فوتبال ايران از روز جمعه در كشــور اتريش اردوي تداركاتي خــود را برپا كرده اســت. مليپوشــان در اين اردو زير نظر كارلوس كــیروش خود را براي ديدار دوستانه با مونته نگرو و سپس ديدار با ازبكســتان در مقدماتي جام جهاني آمــاده ميكننــد. از اتريش خبر ميرســد يكي از برنامههايي كه كیروش در اردو براي مليپوشــان در نظر گرفته دو جلسه آناليز سبك بازي و نوع حركات بازيكنان تيم ملي ازبكســتان به صورت روزانه است. بر اين اساس مليپوشان يك بار صبحها قبل از تمرين سبك و يك بار شبها بعد از شام در جلسه آناليز ازبكستان شــركت ميكنند و نــكات الزم را از ســرمربي تيم ملي دريافت ميكنند. نكاتي كه باعث ميشود بازيكنان تيم ملي بيشتر روي ازبكها شناخت پيدا كنند و مقابل آنها آسانتر به موفقيت برســند. تيم ملي روز 22 خردادماه ميزبان ازبكســتان است و در صورت پيروزي در اين بازي مقتدرانه به جام جهاني 2018 روسيه صعود ميكند.

اين بازی قرار است بعد از افطار برگزار شــود تا تماشــاگران ايرانی بتوانند به راحتــی بازی را از نزديك به نظاره بنشــينند. پيش از اين قرار بود بازی ايران و ازبكســتان در شب قدر برگزار شــود كه با پيگيریهای فدراســيون فوتبال زمــان اين بازی تغيير كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.