ژاوي بهترين هافبک گلساز ليگ قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ليگ ستارگان قطر با قهرماني تيم لخويــا خاتمه يافت و تيمهاي الســد و الريان رتبههاي دوم و ســوم را به خود اختصــاص دادنــد. در پايــان رقابتها يوســف العربــي از تيم لخويــا و بغداد بونجاح از تيم الســد بــا 24 گل عنوان آقاي گلي مســابقات را به طور مشترک از آن خود كردند و رتبه سوم هم با 20 گل زده به رودريگو تاباتا ســتاره الريان رســيد كه در بين بهترين پاســورهاي ليگ هم قرار دارد.

در بخش بهترين پاســورهاي ليگ ستارگان قطر، ژاوي هرناندز هافبك تيم السد با 16 پاس گل اين عنوان را از آن خود كرد و پس از او اســماعيل محمد از تيم لخويا بــا 14 پاس گل، رودريگو تاباتــا از تيم الريان با 01، نام تائه هي و معز علي از تيــم لخويا به ترتيب با 10 و 9 پاس گل رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادند.

جالب اينكه ســه بازيكن لخويا كه در يك ديدار نفســگير برابر پرسپوليس راه به جايي نبردند، با ارســال 33 پاس گل، آمار جالب توجهي را رقم زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.