پیشبینی ردهبندی جدید فیفا ايران اول آسيا، سيام جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران در آخرين رنكينگ اعالمي از سوي فيفا سقوط كرد. آخرين رنكينگ فدراســيون جهاني فوتبال، فيفا امروز اعالم ميشــود اما طبق بررســيهاي انجام شــده اين رنكينگ در حالي از سايت فيفا اعالم خواهد شد كه تيم ملي فوتبال ايران دو رده ســقوط را نسبت به ماه گذشته ميالدي تجربه كرده و با اعالم رسمي رنكينگ در رده سيام جهان قرار خواهد گرفت. شاگردان كارلــوس كیروش كــه ماه گذشــته در رده 28 جهان بودند بــدون برگزاري ديدارهاي ملي در ســطح فوتبال جهان 829 امتياز به دست آوردند و به نسبت ماه گذشــته كه 820 امتياز كســب كرده بودند و در رده بيســت و هشتم قرار داشــتند، اين بار با 2 پله سقوط مواجه شدند. با اين حال مليپوشان كشورمان همچنان در صدر تيمهاي آســيايي قرار دارند. ايران مدتهاست صدرنشين رده بندي فيفا در بين تيمهاي آســيايي است و به نظر ميرسد با نتايجي كه كسب كرده، به اين زوديها چنين عنواني را از دست نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.