شيربچههاي سرخ

به احترام بازيكنان پرسپوليس و كار بزرگشان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اصال حيف بود اگر پرسپوليس با اين كيفيت فوتبالش به جمع هشت تيم برتر آسيا نميرسيد. اگر اينطور ميشد حتما افسوس ميخورديم كه چرا تيمي با ارائه اين مدل ارتقا يافته از بازي فوتبال بين برترينهاي قاره نيست و قافيه را به تيمهاي عربي باختهايم. در اين بين ماندن پرسپوليس در گردونه رقابتها يك وجهه ملي دوباره هم به فوتبال ايران ميبخشيد و خيلي بد بود اگر در بين 8 تيم برتر ليگ قهرمانان تيمي از ايران وجود نداشت.

حاال اما شــيريني و اميد جاي حســرت و ناكامي را گرفته و پرسپوليس با بزرگي در قاره، به قول برانكو به حق خودش رســيده است. هر چند شايد رسيدن به جمع هشت تيم برتر ليگ قهرمانان آن هم براي اولين بار افتخاري نداشته باشد اما وقتي كيفيت كار فني پرسپوليس را در كنار زحمت و تالش كادر فني و بازيكنان قرار ميدهيم و محدوديتهــا را هم ميبينيم اين صعود اتفاق بزرگي قلمداد ميشود.

بازيكنان پرســپوليس همه فوقالعادهاند. فوقالعــاده فداكار، بشــدت زحمتكش و البته متعصب. حاال اينها را بگذاريد كنار ويژگيهاي فني و كيفيت بااليشــان تا مشخص شود تيمي كه متشــكل از مجموعه اين بازيكنان اســت شايسته صعود بوده و محترم تلقي ميشود.

شــايد اين از سياست ويژه برانكو باشد كه بعــد از هر برد بزرگ از بازيكنانش به شــكلي ويژه تشــكر ميكند و آنها را تا اوج باال ميبرد اما واقعيت اين اســت كه وقتي ســوت شروع بازي ميخورد اين بازيكنان هستند كه تعيين كنندهانــد و عملكــرد بازيكنان بــا كيفيت و پرتالش اســت كه ميتواند برد و موفقيتهاي بزرگ را به ارمغان بياورد.

جالــب اســت بدانيــد نكتــهاي در بين حرفهــاي بازيكنــان و مربــي لخويــا بعد از شكســت و حذف تيم شان مســتتر است كه ميتواند سرفصلي براي باليدن به اين بازيكنان باشد. لخوياييها دليل عمده حذف تيم شان را انگيزه و تالش بيشتر تيم حريف براي پيروزي و صعود به مرحله بعد ميدانند كه با تماشــاي دوباره مســابقه 100 دقيقهاي سهشــنبه شب كامال درست به نظر ميرسد.

پرسپوليس در اين جدال بزرگ هماني بود كه ميخواستيم. جايي حوالي نقطه اوج. تيمي كه شــبيهتر از هميشــه به نام پر اعتبارش به نظر ميرسيد. مجموعهاي نزديكتر به آرزوهاي هــواداران. تيمي كــه فوتبال آســيا بهعنوان قهرمــان ايران ميشناســد و البته محبوبيتش را بــا تعداد هوادارانش در هر مســابقه خانگي ميتوان اندازه گرفت.

براي تمجيد از بازيكنان پرســپوليس حاال بهترين زمان ممكن است. امروز ميتوان به آنها باليد و از خوبيهايشان حرف زد. امروز روزي اســت كه همه به احترام بچههاي برانكو و كار بزرگي كه آنها انجام دادهاند از اين پرسپوليس بهعنــوان بهترين تيم ايران ياد ميكنند و البته شــايد عجيب نباشــد كه بهترين تيــم ايران بهتريــن نماينده فوتبال مــا در ليگ قهرمانان لقب بگيرد و باالتر از ســاير تيمهاي ايراني به جنگ با رقباي بعدي بينديشد.

امروز ميشــود از درخشش بي حد و مرز وحيد اميري گفت كه دقيقه 93 سرش را دفاع صعود ميكند همانطور كه پيشتر از او مسلمان با درد شكســتگي دستش كنار آمده بود تا اين مهم اتفاق بيفتد. حاال ميتوان از خويشتنداري طارمي مقابل آن همه هجمــه خانمان برانداز تمجيد كــرد و به فوتبال خوب او در قطر نمره 20 داد. امروز همان روزي اســت كه به احترام زوج ميانه خط دفاع پرسپوليس براي چندمين بــار كاله از ســر برداريم و برای صالبتشــان ســاعتها حرف بزنيــم. حاال وقــت گفتن از حســين ماهيني اســت. اينكه در خوب بودن جايي نزديك به اوج را انتخاب كرده. همچنان ميتوان از صادق محرمي جوان گفت كه دقيقه 93 شــوت 70 متري ميزند و شگفتزدهمان ميكند. يا بهتر اســت از ربيع خــواه بگوييم؛ نگراني ديــروز و دلخوشــي امــروز. بازيكني كه نــام تائه هي را از كار ميانــدازد و از كادر فني گرفتــه تا هوادار نمره 20 ميگيرد. امروز و بعد از صعود شــيرين بــه مرحله يك چهارم بايد از بيرانوند، ســروش، عليپــور و احمدزاده به شــكلي ويژه تشــكر كرد. از دويدنهاي بي حد و مرزشــان، از تالش بي وقفهاي كه براي رســيدن به هدف به خرج دادند و سر آخر مزد بزرگي نصيب شان شد. از بچههاي نيمكت هم ميتوان تقدير كرد. از شهاب كرمي و علوانزاده كه از اين صعود سهمي برداشتند تا آنهايي كه با فريادهايشان در ورزشگاه نسبتا خالي جاسم بن حمد نفس همبازيهايشان را تا دقيقه 96 چاق نگه داشتند. امروز روز تشكر از بازيكناني است كه نگذاشتند فصل شيرين تلخ تمام شود. پس براي همه آنها حاال وقت لذت بردن از تمام دستاوردهايي است كه مايه غرور پرسپوليس و پرسپوليسي شده.

پرسپوليس در اين جدال بزرگ هماني بود كه ميخواستيم. جايي حوالي نقطه اوج. تيمي كه شبيهتر از هميشه به نام پر اعتبارش به نظر ميرسيد. مجموعهاي نزديكتر به آرزوهاي هواداران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.